www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Wskazówki dotyczące składanych prac

Wskazówki dotyczące przygotowania prac składanych do publikacji w TSzW

Maszynopis

  • maszynopisy prac należy składać w dwóch egzemplarzach wraz z nośnikiem elektronicznym (program: Word, czcionka: Times New Roman),
  • tekst zapisany na nośniku elektronicznym nie może się różnić od treści dostarczonego maszynopisu,
  • objętość prac autorskich nie może przekraczać 10 stron maszynopisu.
 

Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania:

 
 • wydrukowany na papierze formatu A4, z zachowaniem marginesów: lewy – 25 mm, prawy – 35 mm, górny i dolny – po ok. 25 mm
 • wielkość czcionki: tekst zasadniczy – 12 punktów, przypisy, bibliografia załącznikowa – 10 punktów, interlinia – 1,5.

Strony maszynopisu powinny mieć numerację ciągłą.

Literatura

Na końcu pracy należy zamieścić bibliografię załącznikową.

Pozycje literatury powinny być uporządkowane alfabetycznie oraz ponumerowane. W każdej pozycji należy podać:

 • nazwisko i pierwsze litery imion autora,
 • tytuł pracy (kursywą) i – jeżeli występuje – podtytuł, oddzielony od tytułu kropką,
 • oznaczenie kolejności wydania podane cyframi arabskimi, np. wyd. 2, 2 ed., 3. Aufl.,
 • nazwę wydawcy,
 • adres wydawniczy (miejsce i rok wydania). W przypadku powoływania się na artykuły w czasopismach należy podać:
 • nazwisko i pierwsze litery imion autora,
 • tytuł artykułu (kursywą),
 • tytuł czasopisma (w cudzysłowie) lub serii naukowej,
 • rok wydania,
 • liczbę tomu, numeru lub zeszytu, poprzedzoną skrótem określenia wziętegoz czasopisma.

W przypadku utworów napisanych przez więcej niż trzech autorów pierwszym elementem opisu powinien być tytuł, a nazwiska redaktora pracy lub autorów (w pracach, w których nie ma redaktora) należy podawać po tytule.

Tytuły dzieł obcojęzycznych, nazwy wydawcy i miejsca wydania podaje się w języku oryginału, a elementy opisu zapisane alfabetami niełacińskimi należy podawać według obowiązujących zasad transliteracji.

Cytaty

Cytaty powinny być opatrzone informacją bibliograficzną. W tekście głównym po cytacie należy podawać w klamrze numer odpowiedniej pozycji literatury oraz cytowaną stronę (np. [1, s. 10]).

Tabele

Tabele całostronicowe powinny być zamieszczone w osobnym pliku, mniejsze mogą być zamieszczone w tekście. Pod każdą tabelą należy podać źródło, z której została ona zaczerpnięta, lub informację, że stanowi opracowanie własne autora lub też opracowanie na podstawie prac innych autorów.

Przypisy dotyczące tabel należy zamieszczać bezpośrednio pod tabelą.

W tabelach nie należy pozostawiać pustych rubryk. W przypadku braku danych należy stosować następujące znaki umowne:

 • kreska (–) – zjawisko nie występuje,
 • zero (0) – zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tabeli znakami cyfrowymi,
 • kropka (.) – zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych.

Rysunki

Do wszystkich rysunków, schematów i wykresów należy podać źródła.

Grafika sporządzana w programie MS Word winna być wykonana w module rysunkowym (nie zaś rysowana na stronie dokumentu), a sporządzana w innych programach powinna być zapisana w oddzielnym pliku, w formacie programu, w którym została wykonana (nie może być zapisana razem  z dokumentem sporządzonym w edytorze tekstowym):

 • grafika wektorowa – w formacie: .cdr, .ai, .eps,
 • grafika rastrowa – w formacie: .tif, .jpg. Zalecany format rysunków i tabel: 12,4 cm x 16 cm, czcionka w opisach – 9 pkt.

 

Streszczenie

Do artykułów należy załączyć streszczenie (o objętości do 0,5 strony maszynopisu, tj. ok. 1000 znaków) w języku polskim i angielskim, wydrukowane na oddzielnej stronie, z podaniem imienia i nazwiska autora oraz tytułu artykułu. Prosimy o podanie terminologii lub zwrotów naukowych (słów kluczowych) w języku polskim i angielskim. Ze zrozumiałych względów streszczenia powinny odznaczać się jasnością i zwięzłością sformułowań.

Złożony w Wydziale Nauk Stosowanych w Tarnowie nośnik elektroniczny jest zwracany Autorowi w wersji pierwotnej, tj. bez naniesionych poprawek redakcyjnych.

Strefa studenta