Moduł praktycznego doskonalenia zawodowego (PDZ)

 

KARTA zaliczenia modułu Praktyczne Doskonalenie Zawodowe,
obowiązująca od roku akademickiego 2021/2022
studentów wszystkich kierunków i stopni studiów wyższych prowadzonych w Tarnowskiej Szkole Wyższej

 

 

Szanowni Studenci,

zgodnie z informacją przekazaną Państwu podczas spotkań dotyczących praktyk zawodowych i kształcenia praktycznego, organizowanych w semestrze zimowym przez Kierowników Katedr i/lub Koordynatorów kształcenia praktycznego właściwych dla poszczególnych kierunków studiów, od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 obowiązuje nowy wzór Karty zaliczenia Modułu praktycznego  doskonalenia zawodowego. Jest to obowiązkowy moduł na każdym kierunku studiów i jego zaliczenie musi się znaleźć w karcie zaliczenia okresowych efektów kształcenia za poszczególne semestry. 

Proszę zwrócić uwagę, że katalog rodzajów działalności zamieszczony we wzorze karty (druga kolumna) do punktu 7 jest katalogiem zamkniętym. Jednak w punkcie 8 to Państwo mogą zaproponować formę doskonalenia, która Waszym zdaniem pozwoli doskonalić umiejętności praktyczne. Pamiętać jednak należy, że możliwość jej realizacji należy uzgodnić z Kierownikiem danej Katedry.  Student wybiera te formy kształcenia, których tematyką jest zainteresowany i w których weźmie udział, by uzyskać wymaganą liczbę godzin i tym samym osiągnąć efekty uczenia się określone dla Praktycznego Doskonalenia Zawodowego.

  1. Udział w każdej wybranej przez studenta formie kształcenia musi być potwierdzony dokumentem (zaświadczeniem/dyplomem/certyfikatem) z określeniem tematyki, liczby godzin i formy kształcenia. W przypadku, gdy uzyskanie dokumentu jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie organizatora określonej formy kształcenia, w której wezmą Państwo udział, sposób udokumentowania tej aktywności student jest zobowiązany uzgodnić z koordynatorem kształcenia praktycznego.
  2. Student, który uzyska wymaganą liczbę godzin i potwierdzi udział w zrealizowanych  wybranych formach kształcenia, przedkłada Kartę zaliczenia praktycznego doskonalenia zawodowego wraz z oryginałami dokumentów potwierdzających udział w nich Koordynatorowi ds.  kształcenia praktycznego, który na podstawie analizy dokumentacji dokona zaliczenia w danym semestrze i potwierdzi to wpisem do karty egzaminacyjnej. 

Opiekunowie PDZ:

dla kierunku: Pedagogika specjalna dr Wacław Nelec Dziekan WNS Tarnowskiej Szkoły Wyższej

dla kierunków: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie) - dr Kinga Kusiak-Witek

dla kierunku: Kosmetologia (studia licencjackie i magisterskie) - mgr Luiza Radecka

dla kierunku: Psychologia (studia licencjackie i magisterskie) - dr Alena Stefańska

dla kierunku: Pedagogika (studia licencjackie i magisterskie) oraz Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna (studia licencjackie) - dr Damian Kutyła

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |