www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Regulamin studiów podyplomowych

                                                                                   Załącznik do Uchwały Senatu z dnia 26 listopada 2014 roku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1

Użyte w niniejszym regulaminie określenia i skróty oznaczają:

 1. a) „Uczelnia”, TSzW – Tarnowską Szkołę Wyższą
 2. b) „kandydat” – osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia podyplomowe,
 3. c) „słuchacz” – osobę, która po spełnieniu wymogów rekrutacyjnych zawartych w niniejszym

    regulaminie została przyjęta na studia podyplomowe,

 1. d) „dziekan” − dziekana Wydziału Nauk Stosowanych w Tarnowie,
 2. e) „wydział” − Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie,
 3. f) „strona internetowa Uczelni” – serwis internetowy Tarnowskiej Szkoły Wyższej

   www.tszw.edu.pl.,

 1. g) „obszar tematyczny” – kierunek studiów podyplomowych,
 2. h) „studia” – studia podyplomowe
 3. i) efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych

   w procesie kształcenia przez słuchacza,

 1. j) program kształcenia – określony przez Senat Uczelni opis spójnych efektów kształcenia,

zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu

kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do

   poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS,

 1. k) program studiów – opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia zakładanych

   efektów kształcenia,

 1. l) przedmiot – zespół zajęć określonych wspólną nazwą, przewidzianych w tym samym

semestrze planu studiów i podlegających łącznej ocenie z przyporządkowaną liczbą

   punktów ECTS,

ł) moduł kształcenia – przedmiot lub grupę przedmiotów, również praktykę, przygotowanie

pracy końcowej i tym podobne zajęcia, którym przyporządkowana jest liczba punktów

ECTS,

 1. m) prowadzący przedmiot (odpowiedzialny za przedmiot) – nauczyciel akademicki
 • 2
 1. Studia podyplomowe są jednym ze zinstytucjonalizowanych, formalnych ogniw systemu uczenia się przez całe życie i formą działalności dydaktycznej Uczelni, służącą uzupełnianiu i aktualizowaniu wiedzy oraz podnoszeniu i rozszerzaniu kwalifikacji absolwentów studiów wyższych.
 2. Studia podyplomowe realizowane są na podstawie programu kształcenia, ustalonego i przyjętego zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, na wniosek dziekana.
 3. Program kształcenia dla określonego kierunku obejmuje opis zakładanych efektów kształcenia oraz program studiów podyplomowych, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów, a także sposób weryfikowania efektów kształcenia i ich dokumentacji. Program studiów podyplomowych zawiera także szczegółowy plan tych studiów.
 4. Plan studiów podyplomowych określa przedmioty/moduły, liczbę godzin dydaktycznych, egzaminy i zaliczenia obowiązujące w trakcie studiów podyplomowych z uwzględnieniem zasad Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów ECTS.
 5. Ustalenie szczegółowego harmonogramu zajęć studiów podyplomowych nadzoruje dziekan.
 6. Zajęcia na studiach podyplomowych mogą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Prowadzenie studiów podyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.
 • 3
 1. W Uczelni prowadzone są studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia z którym związany jest, co najmniej jeden prowadzony kierunek studiów.
 2. Studia podyplomowe organizowane są jako:
 3. kwalifikacyjne, w tym:

− nauczycielskie prowadzone zgodnie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kształcenia nauczycieli,

−     umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych nie nauczycielskich,

 1. b) doskonalące, służące poszerzeniu, pogłębieniu i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji.
 2. Senat   Uczelni   opiniuje   regulamin studiów podyplomowych oraz zatwierdza programy

   i plany studiów podyplomowych.

 1. Uczelnia – w ramach prowadzonych studiów podyplomowych – zobowiązana jest do

   zapewnienia:

 1. a) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć,
 2. b) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji planu i programu studiów,
 3. c)  obsługi administracyjno-technicznej studiów.
 1. Nadzór nad realizacją procesu dydaktycznego w ramach studiów podyplomowych sprawują

   dziekan Wydziału i kanclerz.

 1. Wszystkie podejmowane decyzje powinny być zgodne z przepisami ustawy Prawo

   o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 573 z późn. zm.),

   aktami wykonawczymi do ustawy i regulaminem studiów podyplomowych Tarnowskiej

   Szkoły Wyższej.

 

REKRUTACJA NA STUDIA

 • 4
 1. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w sposób ciągły. O warunkach rekrutacji informuje rektor w drodze zarządzenia.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają komplet dokumentów rekrutacyjnych, w skład których wchodzą:
 3. a) wypełniony kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Uczelni),
 4. b) oryginał lub notarialny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskane efekty kształcenia z wymaganą liczbą punktów ECTS,
 5. c) kserokopia dowodu osobistego,
 1. d) inne dokumenty, które określi – dla danego zakresu studiów – dziekan, (np. czy na dany kierunek studiów podyplomowych konieczne jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów).
 2. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w ust. 2, należy złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk Stosowanych w Tarnowie.
 3. Decyzję o przyjęciu albo odmowie przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje dziekan.
 4. Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia podyplomowe przysługuje odwołanie do rektora.
 5. Przystąpienie do zajęć w ramach studiów podyplomowych jest uwarunkowane:
 6. a) podpisaniem przez uczestnika umowy o świadczenie usług edukacyjnych
 7. b) wniesieniem na rachunek bankowy Uczelni opłat określonych w zawartej umowie.
 8. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz spełniające dodatkowe wymogi (jeśli takie zostały określone dla danego obszaru tematycznego studiów podyplomowych) zawarte w obowiązującym programie studiów podyplomowych TSzW.
 9. Z chwilą przyjęcia na studia słuchacz jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • 5
 1. Rektor w porozumieniu z Założycielem Uczelni podejmuje decyzję o uruchomieniu studiów podyplomowych w ramach poszczególnych specjalistycznych obszarów tematycznych.
 2. W przypadku, gdy studia nie zostaną uruchomione opłaty wpisowe podlegają zwrotowi.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • 6
 1. Decyzja o utworzeniu specjalistycznych obszarów tematycznych studiów podyplomowych,

ich przekształceniu oraz zniesieniu ma postać odpowiedniej uchwały Senatu Uczelni.

 1. Dziekan Wydziału dokonuje aktualizacji oferty specjalistycznych obszarów tematycznych w ramach planu i programu studiów podyplomowych.
 2. Na wniosek dziekana Senat zatwierdza programy i plany studiów podyplomowych.
 3. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych składa do rektora Uczelni dziekan Wydziału. Do wniosku należy dołączyć:
 4. program studiów podyplomowych, w tym: informację zawierającą nazwę studiów,

obszar tematyczny, czas trwania, ponadto opis sylwetki absolwenta studiów podyplomowych   i programu kształcenia wraz z zakładanymi efektami oraz opisem sposobu ich osiągnięcia i weryfikacji, a także zakres literatury oraz rodzaj uzyskanych przez słuchaczy kwalifikacji,

 1. plan studiów wraz z propozycją obsady kadrowej,
 2. szczegółowe zasady rekrutacji na dane studia podyplomowe.
 3. Program studiów podyplomowych modyfikowany jest na podstawie analizy rynku pracy, dostosowywany do aktualnych standardów, zatwierdzany przez Senat i Założyciela.
 4. Plan studiów podyplomowych określa przedmioty, ilość godzin oraz formę realizacji zajęć (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria itp.) oraz formy zaliczenia poszczególnych przedmiotów, a także ilość punktów ECTS.
 5. Plany i programy specjalistycznych obszarów tematycznych w ramach studiów podyplomowych opracowują katedry działające w Uczelni, opiniuje je Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia a zatwierdza Senat Uczelni i Założyciel w postaci programu i planu studiów podyplomowych.
 6. Szczegółowe harmonogramy zajęć zawierają terminy zajęć oraz obsadę kadrową i są podawane do wiadomości słuchaczy nie później, niż na pierwszym zjeździe w danym semestrze.
 • 7
 1. Przebieg studiów podyplomowych jest dokumentowany w:
 2. a) protokołach zaliczeniowych i egzaminacyjnych,
 3. b) kartach okresowych osiągnięć słuchacza
 4. c) albumie,
 5. d) ewidencji świadectw ukończenia studiów podyplomowych.
 6. Do dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych zalicza się również przygotowany przez słuchacza projekt edukacyjny lub inną formę zakończenia studiów określoną w programie kształcenia oraz planie studiów.
 7. Dokumentację przebiegu studiów podyplomowych prowadzi dziekanat Wydziału.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • 8

Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do:

 1. a) korzystania ze zbiorów Biblioteki TSzW, mieszczącej się w budynku Uczelni,
 2. b) uczestnictwa we wszelkich działaniach naukowo-kulturalnych Uczelni,
 3. c) korzystania z konsultacji z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia,
 4. d) wglądu do swoich pisemnych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych.
 • 9

Słuchacz studiów podyplomowych jest zobowiązany do:

 1. a) udziału w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskiwania wymaganych zaliczeń i egzaminów,
 2. b) przygotowania projektu edukacyjnego lub innej formy zakończenia studiów podyplomowych określonej w programie i planie studiów,
 3. c) terminowego wnoszenia opłat za studia podyplomowe,
 4. e) niezwłocznego powiadomienia na piśmie dziekana o zmianie wcześniej podanych danych

osobowych,

 1. f) dbania o dobre imię Uczelni i poszanowania jej mienia,
 2. g) przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu i innych przepisów obowiązujących w Uczelni.

 

ZASADY UZYSKIWANIA ZALICZEŃ I ZDAWANIA EGZAMINÓW

 • 10

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych planem studiów podyplomowych, oraz zaliczenie praktyki (w przypadku obszarów tematycznych, w ramach których jest ona wymagana).

 • 11
 1. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen:

Stopień – Skrót literowy – Oznaczenie cyfrowe

bardzo dobry – (bdb) –   5,0

dobry plus – (db +) – 4,5

dobry – (db) – 4,0

dostateczny plus – (dst +) –   3,5

dostateczny – (dst) –   3,0

niedostateczny – (ndst) – 2,0

 1. Oceny ze wszystkich egzaminów i zaliczeń wpisywane są przez prowadzących zajęcia

do protokołu egzaminacyjnego/zaliczeniowego.

 • 12

Słuchaczowi, który nie uzyskał zaliczenia zajęć (nie zdał egzaminu), przysługuje prawo do zaliczenia (zdawania egzaminu) w trybie poprawkowym. Termin poprawkowy wyznacza prowadzący zajęcia.

 

 • 13
 1. Słuchacz studiów zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:
 2. a) rezygnacji ze studiów,
 3. b) nie uzyskania zaliczeń i egzaminów przewidzianych planem i programem studiów podyplomowych),
 4. c) nie wniesienia w ustalonym terminie opłaty (nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca zalegania z należnością),
 5. d) niedopełnienia w terminie formalności wymaganych do końcowej prezentacji projektu badawczego lub innej formy zakończenia studiów określonej w programie i planie studiów,
 6. e) nie wypełniania obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
 1. Decyzję o skreśleniu podejmuje dziekan.
 2. Decyzja o skreśleniu słuchacza z listy powinna mieć formę pisemną oraz zawierać pouczenie o środkach odwoławczych.
 3. Ponowne przyjęcie na studia osoby skreślonej odbywa się na warunkach rekrutacji obowiązujących ogół kandydatów.
 4. Osoba skreślona z listy słuchaczy może ubiegać się o wznowienie studiów, jednak zobowiązana jest uzupełnić ewentualne różnice programowe w czasie określonym przez dziekana.
 5. Od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy oraz od wszystkich innych decyzji podjętych       w indywidualnych sprawach uczestników przysługuje słuchaczowi odwołanie do rektora.    

 

UKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • 14
 1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia tych studiów efektów kształcenia i wymaganej ilości punktów ECTS, złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń i egzaminów oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli przewiduje to program studiów.
 2. Ostateczny wynik studiów podyplomowych stanowi: 0,6 średniej ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w czasie studiów oraz 0,4 oceny z egzaminu końcowego.
 3. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:

            – od 3,00 – do 3,25 − dostateczny

            – od 3,26 – do 3,75 – plus dostateczny

            – od 3,76 – do 4,25 – dobry

            – od 4,26 – do 4,75 – plus dobry

            – od 4,76 – bardzo dobry

 1. Słuchacz może przystąpić do prezentacji projektu edukacyjnego lub innej formy zakończenia studiów, jeśli nie zakończył realizacji wymaganych planem studiów praktyk, jednak świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może być wydane dopiero po jej zakończeniu.
 • 15
 1. Słuchacz, który pomyślnie ukończył studia podyplomowe, otrzymuje świadectwo ich ukończenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni.

 

ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA

 

 • 16

 

Słuchacz studiów podyplomowych podpisuje z Uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 17

Jakość kształcenia na studiach podyplomowych podlega ocenie zgodnie z Wewnętrznym Systemem Jakości Kształcenia w Uczelni.

 • 18

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Z mocą obowiązująca od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015.

 

Zatwierdzam zgodnie

 

z Uchwałą Senatu z dnia 26 listopada 2014r.

Strefa studenta