www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

PSYCHOLOGIA – STUDIA LICENCJACKIE – OPIS KIERUNKU.

Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: licencjat

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 3 lata

Opis kierunku:

Studia I stopnia na kierunku Psychologia kierowane są do osób, które chcą pomagać pacjentom/klientom/pracodawcom rozumieć świat i innych ludzi. Pozwalają zdobyć umiejętności diagnozowania problemów psychologicznych pojedynczych osób a także grup w środowisku ich życia oraz planowania, organizowania i realizacji różnych form pomocy psychologicznej. Absolwenci tego kierunku studiów uzyskują kompetencje zawodowe, które mogą okazać się przydatne w różnych obszarach aktywności zawodowej, co zwiększa ich szanse na zdobycie ciekawej, pełnej wyzwań pracy. Mogą również podejmować studia II stopnia na kierunku Psychologia w celu uzyskania pełnych kwalifikacji w dziedzinie psychologii przewidzianych w ustawie o zawodzie psychologa.

Specjalności: 

SPECJALNOŚĆ: Psychologia edukacyjna i wychowawcza;

OPIS: Specjalność ta dodatkowo  wyposaża absolwenta studiów I stopnia Psychologii w wiadomości, umiejętności i kompetencje w dziedzinie:  wychowania dzieci i młodzieży, komunikacji i pracy  z uczniem przejawiającym trudności w uczeniu się, niepełnosprawnym, a także szczególnie zdolnym i ich rodzinami, socjoterapii, wykrywania dobrodziejstw oraz zagrożeń płynących ze strony mediów, profilaktyki uzależnień.Dzięki temu będą mogli podjąć w przyszłości pracę w ośrodkach edukacyjnych, kulturalnych  lub opiekuńczo-wychowawczych

SPECJALNOŚĆ: Psychologia zdrowia i resocjalizacji

OPIS: Specjalność ta dodatkowo  wyposaża absolwenta studiów I stopnia Psychologii w wiadomości, umiejętności i kompetencje w dziedzinie: pedagogiki i metodyki pracy resocjalizacyjnej, patologii społecznych i psychopatologii, psychologii niedostosowania społecznego, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego, zaznajamia z programami prewencyjnymi oraz zasadami interwencji kryzysowej w resocjalizacji.Dzięki temu będą mogli podjąć w przyszłości pracę w placówkach zdrowia a także w ośrodkach o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym.

SPECJALNOŚĆ: Psychologia z muzykoterapią

OPIS: Zastosowanie muzyki w leczeniu jest jednym z istotnych sposobów terapii, która wpływa na aktywność fizyczną, stan psychiczny, poprawę samopoczucia zwłaszcza u osób ze skłonnościami depresyjnymi, oraz u osób w okresie późnej dorosłości. Zadaniem muzykoterapii jest rozładowanie napięć, usunięcie lęków i frustracji. Muzykoterapia stwarza możliwość pozytywnej introwersji, która w konsekwencji mobilizuje człowieka do twórczego działania i ułatwia rozwiązywanie problemów.

Wymagania:

  • Świadectwo maturalne
  • Wiedza i umiejętności muzyczne na poziomie co najmniej szkoły muzycznej I stopnia lub dokument stwierdzający naukę gry na instrumencie muzycznym  (prywatne lekcje muzyki).

Adresaci:

Absolwenci szkół muzycznych I i II stopnia, szkół organistowskich i innych placówek artystycznych.

Perspektywy zawodowe:

Zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych m.in. w placówkach służby zdrowia w ośrodkach pomocy społecznej i resocjalizacji, w placówkach edukacyjnych  z programem nauczania osób niepełnosprawnych, w zakładach penitencjarnych ośrodkach pomocy społecznej  i resocjalizacji oraz ośrodkach rekreacyjnych, umiejętność diagnozy i zastosowania muzyki w procesie wspomagania leczenia, rehabilitacji i profilaktyki prozdrowotnej.

Opłaty:

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 495 zł

Czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 495 zł

Studia za darmo– studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

Druki rekrutacyjne:

Psychologia licencjat – stacjonarne

Psychologia licencjat – niestacjonarne

            Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę)

Świadectwo ukończenia szkoły średniej– kserokopia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę).

Dwa zdjęcia – zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (każde podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).

Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach wyższych. Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

Dowód osobisty do wglądu.

Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27- naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu! Formularz kontaktowy  http://www.tszw.edu.pl/kontakt/

 

 

Strefa studenta