www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Pomoc materialna

Informacja dodatkowa dla studentów TSzW w sprawie stypendium socjalnego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało na swoich stronach internetowych, że weszła w życie ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1212), która doprecyzowała m. in. definicję dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym, dochodu rodziny, ustaliła katalog świadczeń pomocy materialnej i stypendiów w przypadku ubiegania się o te świadczenia, a nadto wprowadziła odmienne od dotychczasowych definicje dochodów uzyskanych dodatkowo jak też dochodów utraconych.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW w roku akademickim 2018/2019

Zgodnie z art. 173, ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z późn. zm.) student w roku akademickim 2018/2019 może ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

  1. stypendium socjalnego,
  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  5. zapomogi,

oraz stypendium sponsorowanego – fundowanego przez przedsiębiorstwa i instytucje.

Zobacz REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

______________________________

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

Załącznik nr 1 do Regulaminu stypendialnego

Załącznik Nr 2 do Regulaminu stypendialnego – OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZYĆ DO KAŻDEGO WNIOSKU

Załącznik nr 3 – wniosek o stypendium socjalne na sem. zimowy Do wniosku należy dołączyć załączniki od 1 – 7 (do pobrania niżej)

Załącznik nr 3 – wniosek o stypendium socjalne na sem. letni  Do wniosku należy dołączyć załączniki od 1 – 7 (do pobrania niżej)

Załącznik nr 4 – wniosek o przyznanie stypendium dla niepełnosprawnych

Załącznik nr 5 – wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Załącznik nr 6 – wniosek o przyznanie zapomogi

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO:

Załącznik nr 1 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób fizycznych

Załącznik nr 2 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Załącznik nr 3 Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny

Załącznik nr 4 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Załącznik nr 5 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów-w o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Załącznik nr 6 Oświadczenie o ilości miesięcy, w których uzyskiwany był dochód

Załącznik nr 7 Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

OŚWIADCZENIE

Załączniki stanowią nieodzowną całość wraz z Wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego (brak któregokolwiek będzie powodem nierozpatrywania wniosku)

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 26.10.2019 R.

Strefa studenta