www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Pomoc materialna

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW w roku akademickim 2019/2020

Studenci w roku akademickim 2019/2020 może ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

  1. stypendium socjalnego,
  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  5. zapomogi,

_____________________________

Załącznik nr 1 – WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

Załącznik nr 2 – ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO

Załącznik Nr 2a – OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Załącznik Nr 4 – OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM

Załącznik nr 5 – OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Załącznik nr 6 – OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW

Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE O ILOŚCI MIESIĘCY

Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE O POZOSTAWANIU BEZ ZATRUDNIENIA

Załącznik Nr 9 – OŚWIADCZENIA STUDENCKIE

Załącznik nr 10 – OŚWIADCZENIE OGÓLNE

Załącznik nr 11 – OŚWIADCZENIE STUDENTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KWOTĘ ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM SOCJALNEGO Z TYTUŁU

Załącznik nr 12 – WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA

Załącznik nr 13 – WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Załącznik nr 14 – WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

Załącznik nr 15 – INFORMACJE

Załącznik Nr 16 – WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU

 

Załączniki stanowią nieodzowną całość wraz z Wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego (brak któregokolwiek będzie powodem nierozpatrywania wniosku)

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANACIE W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 27.10.2019 r.

Uwaga! W Dziekanacie nie ma możliwości wydrukowania wniosków i załączników do wniosków,
pracownicy dziekanatu nie udzielają informacji dotyczących wypełniania wniosków!

 

*****  Ponadto informujemy, że będzie możliwość spotkania się i złożenia wniosku bezpośrednio osobie, która wnioski sprawdza i rozpatruje – daty i godziny dyżurów będą podanie w niedługim czasie na stronie Uczelni. *****

 

18.10.2019 r. (piątek)

oraz

25.10.2019r. (piątek)

od godz. 15.10 dyżur pełnić będzie osoba rozpatrująca wnioski stypendialne.

 

 

 

Strefa studenta