www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

PEDAGOGIKA-studia licencjackie.

 

Studia licencjackie

Kierunek studiów: Pedagogika

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: licencjat

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 3 lata

Opis studiów:

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika zapewniają naszym absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształtowaniu kompetencji zawodowych w wybranej specjalności. Wiedza, jaką w toku studiów zdobywają studenci pedagogiki pozwala im zrozumieć społeczno-kulturowy oraz psychologiczny kontekst kształcenia i  wychowania w pracy profilaktycznej oraz socjalizacji i resocjalizacji jednostek. Treści kształcenia dotyczą problematyki socjologicznej i psychologicznej, filozoficzno-etycznej, biomedycznej a przede wszystkim zagadnień wchodzących w zakres przedmiotów pedagogicznych i nauki o bezpieczeństwie. Absolwenci nabywają również umiejętności  inicjowania i prowadzenia  własnego  rozwoju zawodowego, mogą podjąć studia magisterskie.

Specjalność: Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne z edukacją dla bezpieczeństwa – specjalność nauczycielska

OPIS: Po ukończeniu tej specjalności absolwent zyskuje przygotowanie pedagogiczne, do prowadzenia zajęć  o charakterze profilaktycznym z dziećmi i młodzieżą, do pracy  z osobami, które potrzebują emocjonalnego oraz społecznego wsparcia w procesie socjalizacji, a także resocjalizacji w ośrodkach pomocy społecznej, profilaktycznych, świetlicach środowiskowych oraz zakładach resocjalizacyjnych i karnych. Oraz uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia przedmiotu: Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych.

WAŻNE INFORMACJE:

  • ukończenie tego kierunku daje absolwentom kwalifikacje z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz nauczycielskie.

WYMAGANIA:

  • Świadectwo maturalne;
  • Zainteresowania kierunkowe;

Specjalność: Diagnoza i terapia pedagogiczna – specjalność nauczycielska

 OPIS SPECJALNOŚCI: po ukończeniu tej specjalności absolwent uzyskuje przygotowanie do dokonywania wstępnej  diagnozy problemów edukacyjno-wychowawczych u swoich podopiecznych (w tym: zaburzeń w rozwoju psycho-fizycznym, nadpobudliwości psycho-ruchowej oraz specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu oraz liczeniu), do prowadzenia zajęć profilaktycznych w przypadku dostrzeżonych zagrożeń a także terapii pedagogicznej z uczniami posiadającymi orzeczenia o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Specjalność ta daje możliwość podjęcia pracy w przedszkolach i szkołach w charakterze pedagoga, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych, wychowawczych oraz profilaktycznych.

Specjalność: Historia i wiedza o społeczeństwie – specjalność nauczycielska

OPIS: Absolwent po ukończeniu tej specjalności uzyskuje przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia przedmiotów: historia oraz wiedza o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej.

 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  

Czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  

Studia za darmo– studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Druki rekrutacyjne:

Pedagogika licencjat – stacjonarne

Pedagogika licencjat – niestacjonarne

            Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę)

Świadectwo ukończenia szkoły średniej– kserokopia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę).

Dwa zdjęcia – zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (każde podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).

Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach wyższych. Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

Kserokopię dowodu osobistego.

Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

 

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27- naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu! Formularz kontaktowy  http://www.tszw.edu.pl/kontakt/

Mapka dojazdu

Strefa studenta