www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

PEDAGOGIKA SPECJALNA-studia magisterskie-OPIS KIERUNKU.

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Okres nauki: 2 lata

Opis studiów:

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą rozwoju w cyklu życia człowieka, a także zaburzeń spowodowanych niepełnosprawnością intelektualną i innymi dysfunkcjami. Studia wyposażają w umiejętności diagnozy złożonych problemów edukacyjno – wychowawczych oraz zaplanowania i podjęcia określonych oddziaływań o charakterze terapeutycznym, rewalidacyjnym, w tym: kształcenie, wychowanie, opieka nad osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Absolwenci tego kierunku po studiach magisterskich mogą również rozwijać się naukowo podejmując studia doktoranckie. 

SPECJALNOŚCI:

SPECJALNOŚĆ: Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosptrawnością intelektualną);

OPIS: Absolwenci po ukończeniu tej specjalności otrzymują kwalifikacje nauczycielskie do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach i przedszkolach masowych, integracyjnych (jako nauczyciel wspomagający), szkołach specjalnych oraz innych ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych, do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub dostosowaniu wymagań. Absolwenci po ukończeniu tej specjalności będą potrafili przeciwdziałać marginalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiać ich potrzeby a także minimalizować wszelkiego typu ograniczenia.

WAŻNE INFORMACJE:

  • dla osób nie posiadających przygotowania pedagogicznego przewidujemy: moduł przedmiotów uzupełniających to przygotowanie.
  • Praktyki zawodowe umożliwią nabycie wiedzy i umiejętności specjalistycznej dając możliwość zatrudnienia w szkołach, przedszkolach, ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych, ośrodkach wychowawczych, profilaktycznych;

   WYMAGANIA:

  • Świadectwo maturalne
  • Zainteresowania kierunkowe
  • Predyspozycje nauczycielskie

SPECJALNOŚĆ: Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna.

OPIS: Absolwent po ukończeniu tej specjalności uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie oraz  przygotowanie do dokonywania wstępnej  diagnozy problemów edukacyjno-wychowawczych u swoich uczniów spowodowanych deficytami: wzrokowymi, słuchowymi, intelektualnymi, nadpobudliwością psycho-ruchową oraz specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu oraz liczeniu, do prowadzenia  terapii pedagogicznej oraz rewalidacji indywidualnej z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowaniu wymagań, a także specyficznych trudnościach w uczeniu się.

WAŻNE INFORMACJE:

  • dla osób nie posiadających przygotowania pedagogicznego przewidujemy: moduł przedmiotów uzupełniających to przygotowanie
  • Praktyki zawodowe umożliwią nabycie wiedzy i umiejętności specjalistycznej dając możliwość zatrudnienia w szkołach, przedszkolach, ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych, ośrodkach wychowawczych, profilaktycznych.

   WYMAGANIA:

  • Świadectwo maturalne
  • Zainteresowania kierunkowe
  • Predyspozycje nauczycielskie

Opłaty:

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 

Czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 

Studia za darmo– studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Druki rekrutacyjne:

Pedagogika specjalna magisterium – stacjonarne

Pedagogika specjalna magisterium – niestacjonarne

            Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę)

Świadectwo ukończenia szkoły średniej– kserokopia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę).

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę).

Dwa zdjęcia – zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (każde podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).

Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach wyższych. Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

Kserokopię dowodu osobistego.

Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

 

PEDAGOGIKA- STUDIA MAGISTERSKIE-OPIS KIERUNKU.

Kierunek studiów: Pedagogika

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 2 lata

Opis studiów:

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika zapewniają naszym absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształtowaniu kompetencji zawodowych w wybranej specjalności. Wiedza, jaką w toku studiów zdobywają studenci pedagogiki pozwala im zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst  wychowania, opieki i terapii w pracy profilaktycznej oraz socjalizacji i resocjalizacji jednostek. Treści kształcenia dotyczą problematyki socjologicznej i psychologicznej, filozoficzno-etycznej, biomedycznej a przede wszystkim zagadnień wchodzących w zakres przedmiotów pedagogicznych i nauki o bezpieczeństwie. Absolwenci nabywają również umiejętności  inicjowania i prowadzenia  własnego  rozwoju zawodowego, mogą podjąć studia doktoranckie.

Specjalności: 

Specjalność: Profilaktyka uzależnień i resocjalizacja.

OPIS: po ukończeniu tej specjalności absolwent zyskuje przygotowanie pedagogiczne, do prowadzenia zajęć  o charakterze profilaktycznym z dziećmi i młodzieżą, do pracy  z osobami, które potrzebują emocjonalnego oraz społecznego wsparcia w procesie socjalizacji, a także resocjalizacji w ośrodkach pomocy społecznej, wychowawczych,  profilaktycznych oraz zakładach resocjalizacyjnych i karnych. Specjalność ta daje możliwość pogłębienia wiadomości związanych zagrożeniami uzależnieniem we współczesnym świecie a także wyposaża w konkretne umiejętności radzenia sobie w sytuacji takiego zagrożenia przydatne w pracy z osobami uzależnionymi.

WAŻNE INFORMACJE: dla osób nie posiadających przygotowania pedagogicznego przewidujemy realizację modułu przedmiotów uzupełniających to przygotowanie.

Adresaci: kierunek jest dedykowany w szczególności przedstawicielom służb mundurowych.

 

Specjalność: Diagnoza i terapia pedagogiczna z profilaktyką zaburzeń psychicznych u dzieci;

OPIS SPECJALNOŚCI: po ukończeniu tej specjalności absolwent uzyskuje przygotowanie do dokonywania wstępnej  diagnozy problemów edukacyjno-wychowawczych u swoich wychowanków (w tym: nadpobudliwości psycho-ruchowej, zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń o podłożu psychicznym oraz specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu oraz liczeniu), do prowadzenia zajęć profilaktycznych w przypadku dostrzeżonych zagrożeń a także terapii pedagogicznej z uczniami posiadającymi orzeczenia o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Specjalność ta daje możliwość podjęcia pracy w przedszkolach i szkołach w charakterze pedagoga, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych, wychowawczych oraz profilaktycznych.

WAŻNE INFORMACJE: dla osób nie posiadających przygotowania pedagogicznego przewidujemy realizację modułu przedmiotów uzupełniających to przygotowanie. Ukończenie studiów o tej specjalności nadaje kwalifikacje nauczycielskie.

 

Druki rekrutacyjne:

Pedagogika magisterium – stacjonarne

Pedagogika magisterium – niestacjonarne

            Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę)

Świadectwo ukończenia szkoły średniej– kserokopia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę).

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę).

Dwa zdjęcia – zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (każde podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).

Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach wyższych. Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

Kserokopię dowodu osobistego.

Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

 

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27- naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu! Formularz kontaktowy  http://www.tszw.edu.pl/kontakt/

Mapka dojazdu

Strefa studenta