www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Pedagogika specjalna – dostępna literatura

Pedagogika specjalna – wykaz literatury (dostępnej w bibliotece MSzW w Brzesku)

Filozofia, Etyka :

 1. Popkin R.H., Stroll A. , Filozofia, Wyd. II, Poznań 1994
 2. Gawor L., Stachowski Z., Filozofia współczesna, Warszawa 2006
 3. Tatarkiewicz Wł., Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa 2005
 4. Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2004
 5. Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2005
 6. Hartman J., Słownik filozofii, Kraków 2004
 7. Kowalczyk S. Ks., Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Lublin 2006
 8. Najder-Stefaniak K., O powinności nauczyciela- wprowadzenie do refleksji etycznej, Warszawa 2007

Podstawy prawa, Ochrona własności intelektualnej

 1. Golat  R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2008
 2. Jabłońska-Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2004

Historia wychowania

 1. Bartnicka K., Szybiak I., Zarys historii wychowania, Warszawa 2001
 2. Kot S., Historia wychowania, t.1, Warszawa 1996
 3. Miąso J., Wybrane prace z historii wychowania XIX-XX w.,
 4. Materiały do ćwiczeń z historii wychowania, red. J.M. Śnieciński, Warszawa 1995
 5. Locke J., Myśli o wychowaniu, przekł. i wstęp M. Heitzman, Warszawa 2002
 6. Spencer H., O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym, wstęp i koment. R. Wroczyński, Warszawa 2002
 7. Kupisiewicz Cz., Projekty reform edukacyjnych w Polsce, Warszawa 2006

Pedagogika ogólna

 1. Kwieciński Z., Śliwerski B.(red): Pedagogika: podręcznik akademicki., (t.1,2), PWN, Warszawa 2003
 2. Pedagogika, red. B. Śliwerski, t.1-3, GWP, Gdańsk 2006

Pedagogika specjalna

 1. Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 1997
 2. Dziecko z trudnościami w rozwoju, pod red. nauk. St. Mihilewicz, Kraków 2005
 3. Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi, pod red. J. Rottermunda, t.1, Kraków 2006

Psychologia ogólna

 1. Zimbardo P.G., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2007
 2. Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii, GWP, Gdańsk

Socjologia

 1. Goldman N., Wstęp do socjologii, Poznań 1997
 2. Słownik socjologii i nauk społecznych, pod red. Gordona Marshalla, red. nauk. pol. wyd. Marek Tabin, Warszawa 2005
 3. Wechta P., Socjologia i kryptosocjologia Josepha Schumpetera, Poznań 2003
 4. Wstęp do socjologii. Struktura społeczna. Teorie rozwoju społecznego, pod red. Ryszarda Dyoniziaka, Kraków 1992
 5. Gniadek S., Socjologia- nauka czy sztuka, Kraków 2005
 6. Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, PWN, Warszawa 2006

Strefa studenta