www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Pedagogika – dostępna literatura

PEDAGOGIKA – WYKAZ LITERATURY (dostępnej w bibliotece MSzW w Brzesku)

Biomedyczne podstawy rozwoju

 1. Juczyński Z., Narkomania, PZWL, Warszawa 2005.
 2. Kulik T. B., LatalskiM., Zdrowie publiczne, tom VII, Wyd. I, Lublin 2002.
 3. Biologiczne imedyczne podstawy rozwoju i wychowania, red. A. Jaczewski, WydawnictwoAkademickie Zak, Warszawa, 2001.

Diagnostyka pedagogiczna

 1. Jarosz E., WysockaE., Diagnoza psychopedagogiczna, Wyd. Żak, Warszawa 2006.
 2. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Warszawa 2006.

Drama

 1. Konieczna E. J., Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2007.

Elementy psychiatrii

 1. Psychiatria dziecii młodzieży, pod red. I. Namysłowskiej, Warszawa 2004.

Emisja i higiena głosu

 1. Łastik A., Poznajswój głos… twoje najważniejsze narzędzie pracy, Warszawa 2002.
 2. Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003.

Etyka zawodowa

 1. Kowalczyk S. Ks., Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej,Lublin 2006.
 2. Najder-StefaniakK., O powinności nauczyciela- wprowadzenie do refleksji etycznej, Warszawa 2007.

Filozofia

  1. Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2004.
  2. Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2005.
  3. Gawor L., Stachowski Z., Filozofia współczesna, Warszawa 2006.
  4. Hartman J., Słownik filozofii, Kraków 2004.
  5. Popkin R.H., Stroll A. , Filozofia, Wyd. II, Poznań 1994.
  6. Tatarkiewicz Wł., Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa 2005

Historia myśli pedagogicznej

 1. Kot S., Historiawychowania, T. 1, Warszawa 1987.
 2. Śliwerski B, Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, T. 1 i 2, Gdańsk 2006.

Historia sztuki/zmiana na Warsztaty sztuki

 1. Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2001.
 2. Konieczna E. J., Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2007.

Historia wychowania

 1. Bartnicka K., SzybiakI., Zarys historii wychowania, Warszawa 2001.
 2. Kot S., Historiawychowania, Warszawa 1996.
 3. Kupisiewicz Cz., Projekty reform edukacyjnych w Polsce, Warszawa 2006.
 4. Locke J., Myślio wychowaniu, przekł. i wstęp M. Heitzman, Warszawa 2002.
 5. Materiały doćwiczeń z historii wychowania, red. J.M. Śnieciński, Warszawa1995.
 6. Miąso J., Wybraneprace z historii wychowania XIX-XX w.

Komunikacja interpersonalna

 1. Retter H., Komunikacjacodzienna w pedagogice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk2005.

Media w edukacji

  1. Gajda J., Media w edukacji, Warszawa 2004, Kraków 2005.

Metody badań  pedagogicznych

 1. Frankfort-NachmiasCh., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.
 2. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2006.
 3. Palka S., Metodologia,badania, praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006.
 4. Pilch T., BaumanT., Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

Metodyka pracy resocjalizacyjnej

„Remedium”

Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej/ opiek.-wych

 1. Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, T. 1 i 2, Olsztyn 2006.
 2. Encyklopediapedagogiczna  XXI wieku, red. T. Pilch, Warszawa 2004.
 3. Nowy słownikpedagogiczny, W. Okoń, Warszawa 2004.
 4. „Edukacja iDialog”, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”,„Remedium”

Młodzieżowe podkultury dewiacyjne

 1. Dewiacje wśródmłodzieży, pod red.  B. Urbana, Kraków 2001.

Patologie społeczne

 1. Bielicki E., Z problematyki resocjalizacyjnej. Bydgoszcz 2005.
 2. Gaś Z. B., Psychoprofilaktyka, Lublin 2000.
 3. Lewis Herman J., Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk 2007.
 4. Młodzieżwobec współczesnych zagrożeń, pod red. F.  Kozaczuka, Rzeszów 2003.
 5. Sajdak A. (red.), Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich, Kraków 2005.
 6. Sołtysiak T. (red.), Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwościi ich przezwyciężania, Bydgoszcz 2005.
 7. Wybrane zagadnieniaprofilaktyki i resocjalizacji dzieci i młodzieży, pod red. F. Kozaczuka, Rzeszów 1998.
 8. Zagadnienia marginalizacjii patologizacji życia społecznego, pod red. F. Kozaczuka, Rzeszów 2005.

Pedagogika resocjalizacyjna

  1. Bielicki E., Z problematyki resocjalizacyjnej. Bydgoszcz 2005.
  2. Dewiacje wśród młodzieży, pod red. B. Urbana, Kraków 2001.
  3. Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1998
  4. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, pod red. F.  Kozaczuka, Rzeszów 2004.
  5. Resocjalizacja, pod red. B. Urbana, T. 1 i T. 2, Warszawa 2007.
  6. Resocjalizacja instytucjonalna, pod red. F.  Kozaczuka, Rzeszów 2004.
  7. Rottermund J. (red.), Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi, Kraków 2006.
  8. Sajdak A. (red.), Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich, Kraków 2005.
  9. Wybrane zagadnienia profilaktyki i resocjalizacji dzieci i młodzieży, pod red. F. Kozaczuka, Rzeszów 1998.
  10. „Szkoła Specjalna”

Pedagogika specjalna

 1. Pedagogika specjalna , pod red. W. Dykcika, Poznań 1997.
 2. Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo, Kraków 2007.

Pedagogika społeczna

 1. Pedagogika społeczna:człowiek w zmieniającym się świecie, pod red. T. Pilcha, I. Lepalczyk,Warszawa 1995.
 2. Pedagogika społecznai praca socjalna: przegląd stanowisk i komentarze, pod red. E. Murynowicz-Hętko,Warszawa 1998.
 3. Cichosz M., Pedagogikaspołeczna w latach 1945-2005 rozwój, obszary refleksji i badań, koncepcje,Toruń 2006.
 4. Śliwerski B, Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, T. 1 i 2, Gdańsk 2006.

Podstawy dydaktyki ogólnej

  1. Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki, Warszawa 2005.
  2. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2002.
  3. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.
  4. Żegnałek K., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2005.

Podstawy pomocy psychologicznej

 1. Kaja B., Zarysterapii dziecka. Bydgoszcz 1995.
 2. Psychologia kliniczna, pod red. H. Sęk, Warszawa 2005.

Podstawy poradnictwa

 1. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa- podręcznik akademicki, Warszawa2005.

Podstawy prawa, Ochrona własności intelektualnej

   1. Golat  R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2008.
   2. Lityński A, Pół wieku kodyfikacji prawa w Polsce, Tychy 2001.
   3. Jabłońska-Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2004.
   4. Barta J., Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995.
   5. Majewski A., Kodeks cywilny, Kraków 1997.
   6. Szczurek Zbigniew, Prawo cywilne dla studentów administracji, Kraków 2005.

Podstawy prawne resocjalizacji/prawne podstawy resocjalizacji

 1. Pospiszyl K.,Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań,Warszawa 1998.
 2. Resocjalizacjainstytucjonalna : perspektywy i zagrożenia, pod red. FranciszkaKozaczka, Rzeszów 2004.
 3. Resocjalizacja.Teoria i praktyka pedagogiczna, red. nauk. Bronisław Urban, JanM. Stanik,  t. 1, t. 2, Warszawa 2007.

Pojęcia i systemy pedagogiczne

 1. Encyklopediapedagogiczna XXI w., T. 1 – T. 6, red. T. Pilch, Warszawa 2003-2007
 2. Okoń W., Nowysłownik pedagogiczny, Warszawa 2004
 3. Pedagogika: podręcznikakademicki (t. 1, 2), pod red. Z. Kwiecińskiego, Z. Śliwerskiego,  BWN PWN, Warszawa 2003.

Prawo cywilne i autorskie

 1. Golat  R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2008.
 2. Lityński A, Pół wieku kodyfikacji prawa w Polsce, Tychy 2001.
 3. Jabłońska-BoncaJ., Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2004.
 4. Barta J., Komentarzdo ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995.
 5. Majewski A., Kodeks cywilny, Kraków 1997.
 6. Szczurek Zbigniew, Prawo cywilne dla studentów administracji, Kraków 2005.

Problematyka chorób cywilizacyjnych/ zamiana na edukację  zdrowotną

 1. Chorobyzakaźne i pasożytnicze, pod red. Z. Dziubka, Warszawa 2006.
 2. Kulik T. B., LatalskiM., Zdrowie publiczne, tom VII, Wyd. I, Lublin 2002.
 3. Robbins J., Zdrowistulatkowie. Wrocław 2006.
 4. Wojnarowska B., Edukacja zdrowotna- podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2007.

Profilaktyka społeczna

 1. Pluta T., Profilaktyczno-wychowawczyprogram przeciwdziałania agresji wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym, Kraków 2007.
 2. Profilaktykai resocjalizacja młodzieży, pod red. .F. Kozaczuka, Rzeszów 2004.

Psychologia kliniczna

  1. Psychologia Kliniczna, t.1, t.2, pod red. H. Sęk, Warszawa 2008.
  2. Zimbardo P., Psychologia i życie, Warszawa, fragmenty.

Psychologia ogólna

 1. Mietzel G., Wprowadzeniedo psychologii- podstawowe zagadnienia, Gdańsk 2003.
 2. Szewczuk w., Psychologia w służbie życia, Warszawa 1982.
 3. Zimbardo P.G., Psychologiai życie, Warszawa 2005.

Psychologia wychowawcza i społeczna

 1. Aronson E., Człowiek– istota społeczna, Warszawa 2006.
 2. Aronson E., Psychologiaspołeczna, Poznań 2006.
 3. Frączek A., Z zagadnień psychologii agresji, Warszawa 1975.
 4. Matczak A., Zaryspsychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli, Warszawa 2003.
 5. Mika S., Psychologiaspołeczna dla nauczycieli, Warszawa 1998.
 6. Nalaskowski A., Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji, Kraków 2006.
 7. Stuart-HamiltonI., Psychologia starzenia się, Poznań 2006.
 8. Sutton C., Psychologiadla pracowników socjalnych, Gdańsk 2007.
 9. Szewczuk W., Psychologia w służbie życia, Warszawa 1982.
 10. Wren K., Wpływspołeczny, Gdańsk 2005.
 11. Zimbardo P.G.,Psychologia i życie, Warszawa 2005.

Socjologia

 1. Aronson, Eliot  Człowiek, istota społeczna, Wybór  tekstów, GWP.
 2. Davies M., Socjologiapracy socjalnej, Warszawa 1999.
 3. Gniadek S., Socjologia.Nauka czy sztuka, Kraków 2005.
 4. Goodman N., Wstępdo socjologii, Poznań 1997.
 5. Słownik socjologiii nauk społecznych, pod red. Gordona Marshalla, red. nauk. pol.wyd. Marek Tabin, Warszawa 2005.
 6. Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2006.
 7. Wechta P., Socjologiai kryptosocjologia Josepha Schumpetera, Poznań 2003.
 8. Wstęp do socjologii.Struktura społeczna. Teorie rozwoju społecznego, pod red. Ryszarda Dyoniziaka, Kraków 1992.

Teoretyczne podstawy wychowania

 1. Debesse M., Etapywychowania, Warszawa 1996.
 2. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2007.
 3. Mikołajewicz W., Praca socjalna jako działanie wychowawcze, Warszawa 1999.
 4. Pedagogika , pod red. B. Śliwerskiego, Gdańsk 2006.
 5. Pedagogika. Podręcznikakademicki, T. 1 i T. 2, pod red. Z. Kwiecińskiego, Warszawa 2005i 2003.
 6. Przyszłośćwychowania, pod red. A. Solaka, Tarnów 2001.
 7. Solak A., Człowieki jego wychowanie, Tarnów 2004.
 8. Spencer H., Owychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym, wstęp i koment. R. Wroczyński, Warszawa 2002.
 9. Szewczuk W., Psychologiczne podstawy zasad wychowania, Warszawa 1972.

Terapia pedagogiczna

  1. Goldenberg H., Terapia rodzin, Kraków 2006.
  2. Kozaczuk L., Terapia zajęciowa w  domach pomocy społecznej, Warszawa 1999.
  3. Satir V., Terapia rodziny, Gdańsk 2000.

Terapia przez sztukę

  1. Dąbrowska M., Rozesłaniec M., Korygowanie zaburzeń dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej, Toruń 2004.
  2. Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 1995.
  3. Konieczna E. J., Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2007.

Wprowadzenie do psychologii

 1. Mietzel G., Wprowadzeniedo psychologii- podstawowe zagadnienia, Gdańsk 2003.

Strefa studenta