Zarządzanie w oświacie

Zarządzanie w oświacie

Rozpoczęcie studiów podyplomowych w październiku 2021 r.  
rekrutacja trwa do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

 

Adresaci studiów:

  • Osoby planujące ubieganie się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, także pracownicy administracji oświatowej, samorządowej i rządowej, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli oraz nauczyciele zainteresowani tą tematyką;

  • Osoby, które chcą uzupełnić i wzbogacić swoją wiedzę, i kwalifikacje w zakresie nowoczesnej organizacji, zarządzania i kierowania w instytucjach oświatowych działających w warunkach określonych w polskim systemie edukacji, z uwzględnieniem ustawy – Prawo oświatowe oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą/placówką oświatową;

  • przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach/placówkach oświatowych oraz doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej szkół, pracowników samorządowej i rządowej administracji oświatowej;

  • podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zgodnie z ich osobista ścieżką kariery zawodowej z uwzględnieniem ich ścieżki awansu zawodowego;

  • doskonalenie umiejętności w zakresie próby tworzenia i czytania budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej, planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

 

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1640 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl 

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |