Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju

rozpoczęcie studiów w październiku 2020r.  
rekrutacja trwa od 20 kwietnia do 30 września 2020r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

rekrutacja elektroniczna Kwestionariusz osobowy

 

 

Adresaci studiów:

  • Absolwenci studiów wyższych, przede wszystkim pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci oraz inne osoby zainteresowane tą tematyką oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne.

  • Terapeuci pracujący w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach specjalnych posiadający przygotowanie pedagogiczne.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • przygotowanie nauczycieli do organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, prowadzenia działań nastawionych na pobudzanie psychofizycznego i społecznego ich rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosowania różnorodnych metod wspierania tego rozwoju oraz diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej;

  • planowanie pracy z dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością w tym niepełnosprawnością sprzężoną, praca z jego rodziną oraz koordynowanie działań specjalistów pracujących z dzieckiem.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje nauczycielskie w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami integracji sensorycznej.

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1980 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zakresie kierunku studiów podyplomowych – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |