Tyflopedagogika

Tyflopedagogika – Kwalifikacje nauczycielskie

Adresaci studiów:

  • Absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne;

  • Nauczyciele, pedagodzy, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, którzy pragną zdobyć kompetencje pozwalające na podejmowanie efektywnych działań na zajęciach w stosunku do osób niewidomych i słabowidzących.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • profesjonalne przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w zakresie metod, form kształcenia i podstaw rehabilitacji w tym zakresie;

  • wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcją w obrębie analizatora wzrokowego;

  • zgłębienie wiedzy na temat teoretycznych podstaw kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentrowania się na rozwijaniu praktycznych umiejętności działania w obszarze kształcenia specjalnego i konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla osób niewidomych i słabowidzących.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje nauczycielskie w zakresie edukacji i rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących.

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1580 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |