Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne

Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne

Rozpoczęcie studiów podyplomowych w październiku  2021 r.

Rekrutacja trwa do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA - ELEKTRONICZNY FORMULARZ REKRUTACYJNY
 

Adresaci studiów:

  • Nauczyciele szkół podstawowych i szkół średnich, pedagodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni uzależnień, ośrodków szkolno-wychowawczych, wychowawcy internatów i świetlic profilaktyczno-socjoterapeutycznych, wychowawcy placówek resocjalizacyjnych i penitencjarnych;

  • Absolwenci szkół wyższych zainteresowani tymi problemami posiadający przygotowanie pedagogiczne.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • przygotowanie specjalistów w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji jako metod pracy dla: placówek terapeutycznych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo – resocjalizacyjnych, instytucji uprawnionych do prowadzania postępowania mediacyjnego, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych, zakładów karnych oraz aresztów śledczych, społecznej i zawodowej kurateli sądowej, policji, organów samorządowych, instytucji pozarządowych powołanych do wykonywania zadań przeciwdziałania patologii społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa;

  • wyposażenie słuchaczy w zaawansowane, praktyczne umiejętności pracy z grupą podopiecznych wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  • diagnoza i terapia zaburzeń zachowania, pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki uzależnień, potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu wiekowego oraz dynamiki procesu grupowego;

  • rozpoznawanie mechanizmów powstawania dewiacji społecznych, zagrożeń i zaburzeń w środowiskach lokalnych.

 

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1560 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |