Psychologia w edukacji i wychowaniu

Psychologia w edukacji i wychowaniu

Adresaci studiów:

  • Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, osoby pracujące z osobami nieletnimi w resorcie spraw wewnętrznych i w sądownictwie oraz dyrektorzy placówek dydaktycznych (szkół, przedszkoli);

  • Socjoterapeuci, osoby pracujące w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej i szpitalach;

  • Osoby planujące lub prowadzące własną praktykę psychologiczną.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • dostarczenie uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej, ponadto rozwijanie umiejętności i kompetencji potrzebnych w pełnieniu roli wychowawcy, doradcy czy opiekuna;

  • teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do indywidualnej i grupowej pracy z drugim człowiekiem, która nastawiona jest na wspomaganie jego rozwoju, rozwijanie zasobów oraz samopoznanie;

  • przygotowanie absolwenta do pracy edukacyjnej na wszystkich etapach życia człowieka, do organizowania, wspomagania, diagnozowania i monitorowania jego rozwoju poprzez edukację, wybór i planowanie rozwoju zawodowego, a także podejmowanie różnych działań interwencyjnych.

 

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1670 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |