Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży – edukacja i profilaktyka

Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży – edukacja i profilaktyka – KWALIFIKACYJNE

Adresaci studiów:

  • Pedagodzy, dyrektorzy, nauczyciele różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pedagodzy szkolni, pracownicy ośrodków szkolno – wychowawczych, wychowawcy świetlic profilaktyczno – socjoterapeutycznych, katecheci, pracownicy socjalni;

  • Wszyscy zainteresowani problemami przemocy seksualnej.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania oznak przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży;

  • nabycie umiejętności zastosowania interwencji terapeutycznych oraz projektowania konkretnych działań na rzecz zagrożonych przemocą seksualną;

  • rozpoznawanie u dzieci i młodzieży symptomów przemocy oraz umiejętne prowadzenie rozmów i udzielanie pomocy kryzysowej dzieciom i młodzieży, która doświadczyła przemocy;

  • tworzenie programów zapobiegających przemocy oraz wczesnej interwencji wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi;

  • zapobieganie, rozpoznawanie oraz reagowanie na przemoc w rodzinach, w szkołach czy placówkach.

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1560 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |