Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach

Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach (oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika, autyzm, pedagogika terapeutyczna)

 

rozpoczęcie studiów w październiku 2020r. 
rekrutacja trwa od 20 kwietnia do 30 września 2020r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
rekrutacja elektroniczna   Kwestionariusz osobowy
 

Adresaci studiów:

Nauczyciele planujących zdobyć kwalifikacje pedagoga specjalnego zgodne z wymaganiami m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stosownie do rozporządzenia z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, także w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • uzyskanie kwalifikacji do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autystycznymi, z osobami z wadami słuchu, wzroku, z niepełnosprawnością intelektualną oraz przewlekle chorymi;

  • możliwość podjęcia stanowiska pedagoga specjalnego (w zakresie: oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, autyzmu, pedagogiki terapeutycznej),

  • organizowanie pracy edukacyjno – wychowawczej oraz rewalidacyjnej w szkołach specjalnych, integracyjnych, masowych z oddziałami integracyjnymi, szkołach przyszpitalnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, poradniach rehabilitacyjnych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz warsztatach terapii zajęciowej.

 

Czas trwania: 6 semestrów

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: ok. 2400 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |