Pedagogika Marii Montessori

Pedagogika Marii Montessori

Rozpoczęcie studiów w październiku 2022 r.  
Rekrutacja trwa do 15 października 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.


ZAPISZ SIĘ NA STUDIA - ELEKTRONICZNY FORMULARZ REKRUTACYJNY !!!

Adresaci studiów:

 • Osoby posiadające kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela lub Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz osoby które, chciałby podjąć pracę w placówkach Montessori; rodzice, terapeuci, zwolennicy edukacji domowej oraz pedagogiki alternatywnej.
   

Celem studiów podyplomowych jest:

 • Przygotowanie słuchaczy do autorskiego wdrażania i twórczej pracy zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori w przedszkolach montessoriańskich, a także do stosowania elementów metody Montessori w placówkach tradycyjnych oraz innych placówkach alternatywnych. Oferta kierowana jest również do osób pragnących zastosować inspiracje i rozwiązania montessoriańskie w innych otoczniach, np. w domach, w szkołach językowych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym, w świetlicach i in.

Absolwent studiów:

Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie prowadzenia grupy przedszkolnej zgodnie z pedagogiką Montessori lub z wykorzystaniem jej elementów, w tym:

 • posiada zrównoważone teoretyczne i praktyczne podstawy pedagogiki Montessori,
 • posiada rozbudowaną bazę wiedzy na temat rozwoju dzieciństwa w ramach filozofii Montessori oraz aktualnej wiedzy psychopedagogicznej,
 • dzięki podstawom praktyczno-teoretycznym potrafi poddać krytycznej analizie swoją praktykę,
 • tworzy indywidualne ścieżki uczenia się zgodnie z potrzebami swoich wychowanków,
 • jest wyposażony w umiejętności do budowania właściwych relacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami,
 • posiada dostęp i zakres zasobów w celu dalszego rozwoju zawodowego i poprawy środowiska Montessori.

 

Kwalifikacje:

 • absolwent Studiów Podyplomowych Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu jest pod względem teoretycznym i praktycznym przygotowany do pracy w przedszkolach stosujących system pedagogiczny Marii Montessori lub pragnących go wprowadzać. Absolwent posiada także wiedzę praktyczną i teoretyczną umożliwiającą wprowadzania innowacji metodycznych i organizacyjnych zgodnych z ideą Marii Montessori w placówkach przedszkolnych innego typu - także konwencjonalnych oraz innych placówkach oświatowo - wychowawczych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym w tym np. w szkołach językowych, klubach malucha itp.
   

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 poz. 1575).


Czas trwania:
2 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 2100 zł


Rekrutacja krok po kroku:

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny 

2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.

3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).

5. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |