Metodyka wczesnego nauczanie języka angielskiego

Metodyka wczesnego nauczanie język angielskiego

Rozpoczęcie studiów podyplomowych w październiku 2021 r.
Rekrutacja trwa do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. 

 

Adresaci studiów:

  • nauczyciele chcący zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III;

  • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, chcące uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III;

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka angielskiego;

  • doposażenie uczestników w wiedzę oraz kompetencje metodyczne niezbędne do prowadzenia zajęć językowych z dziećmi;

Studia umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności w zakresie metod oraz zasad nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia: teorii uczenia się i nauczania języka angielskiego, kwestie różnic indywidualnych w obszarze edukacji językowej a także wczesnego wspomagania rozwoju kompetencji językowych, diagnozy kompetencji językowych i osiągnięć ucznia, dobór i ocenę materiału nauczania jak również przygotowuje do planowania, wdrażania i ewaluacji działań w obszarze edukacji językowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli absolwenci tych studiów maja obowiązek potwierdzenia kwalifikacji do nauczania języka obcego. Tarnowska Szkoła Wyższa, będąca Centrum Egzaminacyjnym Pearson, dla chętnych osób organizuje egzamin PTE General na poziomie B2, który odbywa się na Uczelni. 

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1760 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |