Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z nauką języka angielskiego

Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z nauką języka angielskiego (5 semestrów)

Adresaci studiów:

  • Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej bez znajomości języka angielskiego, którzy pragną zdobyć dodatkowe umiejętności i kwalifikacje w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego z metodyką.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • nauka i nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MEN w tej sprawie i przygotowanie do egzaminu uprawniającego do nauczania tego języka;

  • zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyki niezbędnych do wczesnego nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

 

Czas trwania: V semestrów

 

I semestr

1. Nauka języka angielskiego poziom A0 – A1 (Starter) z gramatyką opisową – 100 godz.

2. Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych – 10 godz.

 

II semestr

1. Nauka języka angielskiego poziom A1 – A2 (Elementary) z gramatyką opisową- 80 godz.

2. Glottodydaktyka – 20 godz.

 

III semestr

1. Nauka języka angielskiego poziom A2 – B1 (Pre – intermediate) z gramatyką opisową -100 godz.

2. Metody wczesnego nauczania języka angielskiego – 30 godz.

 

IV semestr

1. Nauka języka angielskiego poziom B1 – B2 (Intermediate) z elementami gier i zabaw,

2. Ekspresja teatralna oraz metodyka edukacji muzycznej w nauce języka angielskiego – 130 godz.

3. Tworzenie programów w zakresie wczesnej edukacji języka angielskiego – 25 godz.

 

V semestr

1. Nauka języka angielskiego poziom B2 – egzamin (Upper-intermediate) – 130 godz.

2. Praktyka – 25 godz.

 

Opłata:

semestr I, II – po 1360 zł/ semestr

semestr III, IV, V – po 1560 zł/ semestr

Opłata wpisowa: 200 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |