Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – Kwalifikacje metodyczne

Adresaci studiów:

  • Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej ze znajomością języka angielskiego;

  • Nauczyciele języka angielskiego (którzy ukończyli Edukacje Przedszkolną i Wczesnoszkolną).

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • nabycie podstaw wiedzy m.in. z zakresu dydaktyki i metodyki niezbędnych do wczesnego nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej;

  • doposażenie uczestników w wiedzę oraz kompetencje metodyczne niezbędne do prowadzenia zajęć językowych z dziećmi.

Studia umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności w zakresie metod oraz zasad nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia teorii uczenia się i nauczania języków obcych, kwestie różnic indywidualnych w obszarze edukacji językowej a także wczesnego wspomagania rozwoju kompetencji językowych, a także porusza kwestie diagnozy kompetencji językowych i osiągnięć ucznia, dobór i ocenę materiału nauczania jak również przygotowuje do planowania, wdrażania i ewaluacji działań w obszarze edukacji językowej.

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1560 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |