Logopedia

Logopedia – Kwalifikacyjne

 

rozpoczęcie studiów w październiku 2020r.  
rekrutacja trwa od 20 kwietnia do 30 września 2020r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
rekrutacja elektroniczna   Kwestionariusz osobowy

 

Adresaci studiów:

  • Absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne;

  • Nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy poradni pedagogicznych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także psycholodzy posiadający przygotowanie pedagogiczne.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu logopedy;

  • przygotowanie do diagnozy i profesjonalnego postępowania logopedycznego, w tym prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci;

  • umożliwienie studentom prowadzenie samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy oraz korekty wymowy, emisji głosu, dykcji i artykulacji.

Absolwenci tych studiów nabędą także umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej oraz stosowania różnych metod wspierania rodziców w rozwijaniu mowy u dzieci w różnym wieku.

 

Czas trwania: 4 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1660 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zakresie kierunku studiów podyplomowych Logopedia

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |