Autyzm i zespół Aspergera - edukacja i rehabilitacja

Autyzm i zespół Aspergera - edukacja i rehabilitacja - kwalifikacje nauczycielskie

rozpoczęcie studiów w październiku 2020r.
rekrutacja trwa od 20 kwietnia do 30 września 2020r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
rekrutacja elektroniczna   Kwestionariusz osobowy

 

Adresaci studiów:

  • Nauczyciele, wychowawcy, nauczyciele wspierający, pedagodzy, logopedzi oraz psycholodzy pracujący z dziećmi, planujący zdobyć umiejętności i kwalifikacje do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

  • Osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, z autyzmem posiadające przygotowanie pedagogiczne.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;

  • umiejętne dostosowanie sprawdzianów i egzaminów do wiedzy i możliwości ucznia, wypracowanie elastyczności nauczyciela i terapeuty w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, w formie praktycznych rozwiązań terapeutycznych;

  • uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania możliwości, potrzeb, ograniczeń rozwojowych i edukacyjnych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1840 zł/semestr

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |