Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  – kwalifikacje nauczycielskie

rozpoczęcie studiów w październiku 2020r.  
rekrutacja trwa od 20 kwietnia do 30 września 2020r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
rekrutacja elektroniczna   Kwestionariusz osobowy

Adresaci studiów:

  • Nauczyciele planujący zdobyć kwalifikacje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną;

  • Osoby mające doświadczenie w rewalidacji osób z niepełnosprawnością umysłową, a nie mające profesjonalnego przygotowania posiadające przygotowanie pedagogiczne;

  • Absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne;

  • Pedagodzy i psycholodzy oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych posiadający przygotowanie pedagogiczne.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • przygotowanie do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;

  • prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1560 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |