Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  – kwalifikacje nauczycielskie

Rozpoczęcie studiów podyplomowych w październiku 2021 r.  
rekrutacja trwa do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
rekrutacja elektroniczna   Kwestionariusz osobowy

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • przygotowanie do pracy jako: asystent nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych i placówkach specjalnych, pedagog specjalny w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy i placówkach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, asystent ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej, nauczyciel specjalista pedagogiki specjalnej w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, nauczyciel wspomagający specjalista pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,

  • wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach specjalnych, w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych i placówkach edukacyjno - rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

  • nabycie kwalifikacji rewalidacyjnych uprawniających do pracy w placówkach opiekuńczo - rewalidacyjnych takich jak zakłady pracy chronionej, placówki dziennego pobytu,

  • uzyskanie wiedzy z zakresu diagnozowania, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie


Adresaci studiów:

  • Absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne,

  • Nauczyciele, psycholodzy i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych posiadający przygotowanie pedagogiczne zajmujących się edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną,

  • Osoby mające doświadczenie w rewalidacji osób z niepełnosprawnością umysłową, a nie mające profesjonalnego przygotowania posiadające przygotowanie pedagogiczne;

Program studiów podyplomowych spełnia standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zajęcia i grupy zajęć, pkt 2.4 i 2.5) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (par.15 i par.23).

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1840 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |