Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa – Kwalifikacyjne

Adresaci studiów:

  • Nauczyciele czynni zawodowo;

  • Absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne;

  • Pracownicy samorządowi i inne osoby pragnące nabyć lub podnieść kompetencje w tym zakresie, a w szczególności zainteresowani działaniami edukacyjnymi, profilaktycznymi i prewencyjnymi w zakresie bezpieczeństwa oraz osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień koordynatora bezpieczeństwa w placówkach oświatowo-wychowawczych posiadające przygotowanie pedagogiczne.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • zdobycie wiedzy specjalistycznej z zakresu bezpieczeństwa, poznanie zasad reagowania kryzysowego, a nade wszystko przygotowanie słuchaczy do podejmowania aktywnych działań na rzecz bezpieczeństwa w szerokim znaczeniu;

  • nadanie kwalifikacji do pełnienia funkcji koordynatora bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół i placówkach kultury.

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1480 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |