Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa

Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa – studia kwalifikacyjne

Trzysemestralne studia kwalifikacyjne, kierowane do osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i pragnących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia nowego rodzaju zajęć na różnych poziomach edukacji szkolnej. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa, zarządzania informacją, kierowania zespołem ludzi a także z zakresu problemów obronności państwa w sytuacjach kryzysowych.  Poza tym wykazuje się znajomością odnośnych przepisów prawnych oraz znajomością struktur organizacyjnych państwa. Absolwent jest zatem przygotowany do realizacji zadań edukacyjnych i podejmowania konkretnych działań w zakresie obronności kraju i zarządzania w sytuacjach kryzysowych (edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie obronne, ochrona ludności i zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych).

Treści nauczania, które obejmuje przedmiot są różnorodne. Zalicza się do nich przede wszystkim informacje z zakresu:

  • bezpieczeństwa państwa;
  • powszechnej samoobrony oraz obrony cywilnej;
  • organizacji działań ratowniczych;
  • edukacji zdrowotnej;
  • pierwszej pomocy.

Liczba godzin: 350 dydaktycznych

Czas trwania studiów: 3 semestry

Absolwent studiów podyplomowych Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa uzyska: przygotowanie do nauczania przedmiotu Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa, zdobędzie i pogłębi wiedzę z zakresu powszechnej samoobrony i obrony cywilnej, zapozna się  ze strukturami obronności państwa, wykształci umiejętności udzielania pierwszej pomocy, zostanie przygotowany do działania ratowniczego w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i mienia, przyswojeni metody radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami oraz pozna skutki zdarzeń traumatycznych, w tym reakcji społecznych na katastrofę.

Absolwenci w/w studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Tarnowska Szkołę Wyższą Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1580 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |