Diagnoza i terapia pedagogiczna

Diagnoza i terapia pedagogiczna – Kwalifikacje nauczycielskie

Adresaci studiów:

  • Absolwenci studiów wyższych kierunku pedagogika z przygotowaniem pedagogicznym;

  • Nauczyciele szkól i przedszkoli, a także: psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy pracujący w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych (w świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, domach dziecka itp.), którzy są zainteresowani problematyką i zagadnieniami związanymi z terapią, rewalidacją i rozwojem dzieci wymagających wsparcia w procesie edukacyjnym.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej i jej praktycznego zastosowania w profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się od urodzenia, poprzez wczesne dzieciństwo, wiek przedszkolny i szkolny;
  • nabycie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz pogłębienie umiejętności podejmowania odpowiednich działań;
  • przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu;
  • zdobywanie umiejętności do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej oraz kompetencji psychospołecznych i dydaktycznych terapeuty pedagogicznego.

Studenci zostaną przygotowani do prowadzenia terapii pedagogicznej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i z zaburzeniami zachowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1560 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |