Neurologopedia

Neurologopedia

 

Rozpoczęcie studiów podyplomowych w październiku 2021 r.
rekrutacja trwa od 01 lutego do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
rekrutacja elektroniczna   Kwestionariusz osobowy

 

Adresaci studiów:

  • absolwenci studiów drugiego stopnia z kwalifikacjami zawodowymi logopedy;

  • absolwenci studiów drugiego stopnia posiadający świadectwo ukończenia podyplomowych studiów z logopedii;

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  •  zdobycie wiedzy i doświadczeń praktycznych, przydatnych w pracy z osobami z dysfunkcjami centralnego i obwodowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi.

  • poznanie metod i technik badań neurologopedycznych;

  • poznanie objawów językowych i niejęzykowych zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, genetycznym;

  • poznanie technik terapii osób z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego;

  • nabycie umiejętności interpretacji badań specjalistycznych;

  • nabycie umiejętności współpracy z lekarzem (neurologiem, genetykiem, rehabilitantem) i rodziną pacjenta w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej);

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1 780,00 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zakresie kierunku studiów podyplomowych Logopedia

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |