Neurologopedia

Neurologopedia

Rozpoczęcie studiów w październiku 2022 r.  
Rekrutacja trwa do 15 października 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

 

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny!!!    

 

Adresaci studiów:

  • absolwenci studiów drugiego stopnia z kwalifikacjami zawodowymi logopedy;

  • absolwenci studiów drugiego stopnia posiadający świadectwo ukończenia podyplomowych studiów z logopedii;

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • zdobycie wiedzy i doświadczeń praktycznych, przydatnych w pracy z osobami z dysfunkcjami centralnego i obwodowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi.

  • poznanie metod i technik badań neurologopedycznych;

  • poznanie objawów językowych i niejęzykowych zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, genetycznym;

  • poznanie technik terapii osób z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego;

  • nabycie umiejętności interpretacji badań specjalistycznych;

  • nabycie umiejętności współpracy z lekarzem (neurologiem, genetykiem, rehabilitantem) i rodziną pacjenta w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej);

Kwalifikacje: 

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

 

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1 780 zł

 

Rekrutacja krok po kroku:

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny 

2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.

3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).

5. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zakresie kierunku studiów podyplomowych Logopedia.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |