Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową – kwalifikacyjne

 

rozpoczęcie studiów luty/marzec 2022r. 


rekrutacja elektroniczna   Kwestionariusz osobowy

 

Adresaci studiów:

  • Osoby, które ukończyły studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym chcące pracować w bibliotekach szkolnych lub pedagogicznych, a także do osób bez uprawnień pedagogicznych pragnących nabyć kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne;

  • Nauczyciele szkół chcący nabyć uprawnień do zawodu - nauczyciel bibliotekarz;

  • Osoby zajmujące stanowiska we wszystkich typach bibliotek i innych instytucjach związanych z książką.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • przekazanie wiedzy dotyczącej właściwej organizacji i funkcjonowania różnych bibliotek, sprawnego wyszukiwania, selekcji i jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponad to poznanie metod pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji;

  • dostarczenie kompleksowej wiedzy, umiejętności, a także kompetencji społecznych w zakresie wszystkich złożonych obszarów pracy bibliotekarskiej. Od ewidencji i katalogowania do metodyki pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym (w tym niepełnosprawnym);

  • ukierunkowanie na szeroko pojęty warsztat informacyjny, oświatowy oraz naukowy.

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1560 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na dowolnych kierunkach (oryginał lub odpis dokonany przez uczelnię należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

4. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |