Andragogika i pedagogika pracy

Andragogika i pedagogika pracy – Kwalifikacyjne

Adresaci studiów:

  • Absolwenci studiów wyższych zainteresowani uzyskaniem kompetencji do pracy pedagogicznej z dorosłymi w różnych formach szkolnych i pozaszkolnych, a w szczególności do kierownictwa placówek edukacyjnych;

  • Nauczyciele szkół dla dorosłych i innych placówek kształcenia dorosłych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele którzy chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje, nauczyciele akademiccy, pracownicy placówek opieki dla dorosłych;

  • Animatorzy kultury, edukatorzy, trenerzy zatrudnieni w firmach szkoleniowych, pracownicy działów personalnych zajmujących się szkoleniem pracowników, doradcy zawodowi i inni zainteresowani tą tematyką;

  • Posiadanie przygotowania pedagogicznego będzie dodatkowym atutem.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • przygotowanie do pracy pedagogicznej z osobami dorosłymi, także w charakterze andragoga oraz zdobycie wiedzy o naturze i uwarunkowaniach aktywności edukacyjnej dorosłych;

  • zapoznanie z najnowszymi teoriami i modelami wyjaśniającymi specyfikę określonych rodzajów, metod i form uczenia się dorosłych oraz różnych uwarunkowań, w tym organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z procesem uczenia się dorosłych.

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1480 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |