Psychologia

Kierunek studiów

PSYCHOLOGIA

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 2 lata

Opis kierunku:

Absolwenci I stopnia studiów psychologicznych, którzy ukończą II stopień na kierunku psychologia, zgodnie z wybrana specjalnością:

 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży,
 • Psychologia w zarządzaniu,
 • Psychologia w resocjalizacji

uzyskają kwalifikacje do pracy na stanowisku psychologa w instytucjach oświatowych, poradniach psychologiczno - pedagogicznych (w przypadku posiadanego przygotowania pedagogicznego) oraz innych poradniach i ośrodkach profilaktyczno - terapeutycznych publicznych i niepublicznych a także instytucjach zdrowia publicznego, firmach szkoleniowych, agencjach konsultingowych, marketingowych oraz w przedsiębiorstwach w dziale zarządzającym zasobami ludzkimi. Są uprawnione do wykonywania czynności diagnostycznych, wydawania opinii psychologicznych w przypadku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych oraz do prowadzenia terapii psychologicznej. Mogą również podjąć studia doktoranckie w dyscyplinie jaką jest psychologia.

Absolwenci którzy ukończą studia II stopnia na kierunku psychologia oraz posiadają tytuł licencjata (lub magistra) na innym kierunku, poszerzają swoje kompetencje w dziedzinie doradztwa psychologicznego w wybranej specjalności:

 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Psychologia w zarządzaniu,
 • Psychologia w resocjalizacji,

mogą być zatrudnieni w: placówkach ochrony zdrowia publicznego oraz instytucjach zajmujących się jego promocją, w firmach oraz przedsiębiorstwach jako konsultanci lub asystenci zarządu w dziale: rekrutacji pracowników, zarządzania zasobami ludzkimi, promocji oraz marketingu, badań rynku, a także w firmach szkoleniowych, organizacjach pozarządowych oraz podmiotach realizujących projekty finansowane ze środków europejskich.

OFEROWANE SPECJALNOŚCI:

 
SPECJALNOŚĆ: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

OPIS: Student zdobywa aktualną wiedzę na temat zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto poszerza horyzonty w tematyce problemów rozwoju psychoruchowego i problemów psychospołecznych w okresie wczesnego dzieciństwa. Absolwent specjalności potrafi diagnozować trudności i zaburzenia  adaptacyjne związane z pójściem do przedszkola lub szkoły, a także identyfikować sytuacyjne i relacyjne problemy emocjonalne oraz zaburzenia zdrowia psychicznego występujące w okresie dzieciństwa i młodości. Specjalność ta jest najlepszym wstępem w zawód profesjonalnej diagnostyki klinicznej oraz ocenę funkcjonowania psychicznego dzieci i młodzieży szkolnej. Student dowiaduje się jak udzielać pomocy psychologicznej, adekwatnej w zależności od stopnia rozwoju. Rynek służby zdrowia, placówek edukacyjnych, poradni itd. w Polsce, nieustannie poszukuje specjalistów w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Absolwent może więc liczyć na znalezienie zatrudnienia w satysfakcjonującej go pracy, odpowiadającej jego zainteresowaniom.

SPECJALNOŚĆ: Psychologia w zarządzaniu

OPIS: Student posiądzie wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych podmiotach gospodarczych. Ponadto będzie potrafił przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne (działy HR) z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi psychologicznych.  Absolwent rozumie istotę przywództwa i kultury organizacji pracy, poznaje techniki motywacja pracowników. Potrafi analizować emocje, postawy i wydajność pracownika, ale także rozpoznawać jego problemy. Osoba, która kończy tą specjalność potrafi również projektować stanowiska pracy (ergonomia) oraz badać atmosferę i warunki pracy. Absolwent może pracować w działach sprzedaży, działach personalnych (kadrach), jako analityk zachowań konsumentów, jako analityk Big Data, samodzielny przedsiębiorca czy specjalista ds. szkoleń.

SPECJALNOŚĆ: Psychologia w resocjalizacji

OPIS: Absolwenci specjalności posiadają  pozwalające na realizację zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym i kontrolnym. Ponadto kompetencje niezbędne do pracy zespołowej, ale przede wszystkim w procesie komunikowania się w relacji wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej. Student uczy się  dokonywania oceny skuteczności poszczególnych oddziaływań resocjalizacyjnych, przeprowadzania diagnoz oraz działań terapeutycznych w obszarze resocjalizacji, rozpoznawania przejawów niedostosowania społecznego i zapobiegania im. czy  planowania i metodycznego realizowania działań opiekuńczo-wychowawczo-resocjalizacyjnych, stosowania w praktyce przepisów  prawa karnego i wykroczeń. Absolwenci tej specjalności  przygotowywani są do pracy w różnych placówkach profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych, w tym w ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych, w zakładach poprawczych, w zakładach karnych dla młodocianych oraz dorosłych, a także do pracy jako kuratorzy zawodowi. Ponadto studenci-psycholodzy kończący studia mogą podjąć pracę w ośrodkach zajmujących się leczeniem uzależnień i w innych instytucjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją.

OPŁATY:

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 445 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 445 zł

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Druki rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

 • Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

 • Kopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

 • Kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał lub odpis dokonany przez uczelnię należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

 • Kopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis dokonany przez uczelnię należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

 • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

 • Jedną fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa na nośnik elektroniczny w formie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli. Zdjęcie w formie elektronicznej powinno być identyczne ze zdjęciem w formie papierowej.

 • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

 • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

 

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |