Psychologia

Kierunek studiów

PSYCHOLOGIA

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 2 lata

Opis kierunku:

Studia magisterskie (II stopnia) na kierunku psychologia zostały zaprojektowany z myślą o zdobyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji w wymiarze praktycznym, a opracowane efekty uczenia się służą uzyskaniu przez studentów wiedzy i niezbędnych umiejętności do wykonywania samodzielnie pracy na stanowisku psychologa, w różnych obszarach, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami. 

Celem kształcenia na kierunku psychologia:

 • dostarczenie studentom wiedzy z zakresu metodologii badań psychologicznych, psychometrii stosowanej i statystyki, uwarunkowań zachowań człowieka, formowania diagnozy psychologicznej, metod i technik świadczenia pomocy psychologicznej,
 • kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych oraz stosowania wiedzy w praktyce, czyli wdrożenia do praktycznego stosowania narzędzi i metod diagnozy psychologicznej, podejmowania oddziaływań terapeutycznych, doradztwa i pomocy psychologicznej w wybranych przez studentów specjalnościach,
 • przygotowanie studentów do nabycia kompetencji, umiejętności  i wiedzy do samodzielnej pracy na stanowisku psychologa.

Oferowane specjalności:

 

SPECJALNOŚĆ: Psychologia kliniczno-sądowa

OPIS: specjalność psychologia kliniczno-sądowa w praktyczny sposób przygotowuje słuchaczy do nabycia kompetencji i umiejętności pracy w obszarze udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia diagnozy klinicznej i pomocy psychologicznej, a także opiniowania na potrzeby sądów, zakładów karnych, zakładów poprawczych, współpracy w zbieraniu i analizie osobowego materiału dowodowego, tworzenia programów zapobiegania przestępczości. Daje to możliwość zatrudnienia m.in. w poradniach zdrowia psychicznego, oddziałach szpitalnych, w tym psychiatrii, zakładach karnych i poprawczych, pełnienia funkcji biegłego sądowego, pracy jako kurator sądowy.

 

SPECJALNOŚĆ: Psychoprofilaktyka i terapia uzależnień

OPIS: specjalność psychoprofilaktyka i terapia uzależnień w praktyczny sposób przygotowuje słuchaczy do nabycia kompetencji i umiejętności pracy w obszarze mechanizmów warunkujących różnego rodzaju uzależnienia, zarówno od substancji, jak i czynnościowe. Specjalność ta wyposaża studentów w umiejętności z zakresu diagnozy uzależnień oraz ich leczenia/terapii, a także zapobiegania uzależnieniom, m.in. poprzez tworzenie i realizację programów profilaktycznych, zgodnie z diagnozą potrzeb. Daje to możliwość zatrudnienia m.in. w ośrodkach terapii uzależnień, poradniach odwykowych, stacjonarnych placówkach odwykowych, ośrodkach wsparcia, a także jednostkach odpowiedzialnych za konstruowanie i realizację programów profilaktycznych.

 

OPŁATY:

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 445 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 445 zł

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Druki rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

 • Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

 • Kopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

 • Kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał lub odpis dokonany przez uczelnię należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

 • Kopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis dokonany przez uczelnię należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

 • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

 • Jedną fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa na nośnik elektroniczny w formie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli. Zdjęcie w formie elektronicznej powinno być identyczne ze zdjęciem w formie papierowej.

 • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

 • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

 

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |