Pedagogika

Kierunek studiów

PEDAGOGIKA

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 2 lata

Opis studiów:

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika zapewniają naszym absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształtowaniu kompetencji zawodowych w wybranej specjalności. Wiedza, jaką w toku studiów zdobywają studenci pedagogiki pozwala im zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst  wychowania, opieki i terapii w pracy profilaktycznej oraz socjalizacji i resocjalizacji jednostek. Treści kształcenia dotyczą problematyki socjologicznej i psychologicznej, filozoficzno-etycznej, biomedycznej a przede wszystkim zagadnień wchodzących w zakres przedmiotów pedagogicznych i nauki o bezpieczeństwie. Absolwenci nabywają również umiejętności  inicjowania i prowadzenia  własnego  rozwoju zawodowego, mogą podjąć studia doktoranckie.

 

Proponowane specjalności:

Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

OPIS: Absolwent po ukończeniu tej specjalności uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy jako nauczyciel w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (nauczanie zintegrowane w kl. I-III). W toku studiów nabywa on wiedzę, która pozwala mu poszerzyć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie edukacji. Treści kształcenia dotyczą problematyki socjologicznej, psychologicznej, filozoficzno-etycznej, biomedycznej a przede wszystkim zagadnień z zakresu szeroko rozumianej metodyki wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

WAŻNE INFORMACJE: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Specjalność: Terapia pedagogiczna

OPIS:

 

Specjalność: Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne

OPIS: Kształcenie na kierunku specjalności resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne obejmować będzie w szczególności specyfikę metod i form pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w warunkach wolnościowych, wolności dozorowanej i izolacji społecznej, problematykę diagnozy psychologicznej, resocjalizacyjnej i środowiskowej, ukierunkowanej na potrzeby profilaktyki społecznej i resocjalizacji, etiologię zjawiska przestępczości, organizację systemu instytucji wychowania resocjalizującego i systemu penitencjarnego oraz obowiązujące w tym zakresie rozwiązania prawne.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, pracy z młodocianymi i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, osobami uzależnionymi i niedostosowanymi oraz wykluczonymi społecznie. Student nabędzie umiejętności diagnozowania zjawisk patologii społecznej, pozna metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz narzędzia realizacji profilaktyczno-prewencyjnych programów środowiskowych. W ramach tej specjalności uwzględniony jest również aspekt szerokiej praktycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego RP, zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, bezpieczeństwa społeczności lokalnych, przydatną w strukturach administracji publicznej.

Absolwenci kierunku pedagogika II stopnia o specjalności resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane do pracy m.in. w instytucjach wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych oraz instytucjach zajmujących się działalnością profilaktyczną, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w schroniskach dla nieletnich, w zakładach poprawczych, w służbach prewencji Policji, w policyjnej izbie dziecka lub w zespole ds. nieletnich i patologii, w służbie więziennej, kurateli sadowej, w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza tych, które prowadzą statutową działalność w obszarze resocjalizacji.  

 

Formularze rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Kopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał lub odpis dokonany przez Uczelnię należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).
  • Kopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis dokonany przez uczelnię należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).
  • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).
  • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.
  • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
  • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).
     

Opłaty

 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 385 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |