Pedagogika

Kierunek studiów

PEDAGOGIKA

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 2 lata

Opis studiów:

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika zapewniają naszym absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształtowaniu kompetencji zawodowych w wybranej specjalności. Wiedza, jaką w toku studiów zdobywają studenci pedagogiki pozwala im zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst  wychowania, opieki i terapii w pracy profilaktycznej oraz socjalizacji i resocjalizacji jednostek. Treści kształcenia dotyczą problematyki socjologicznej i psychologicznej, filozoficzno-etycznej, biomedycznej a przede wszystkim zagadnień wchodzących w zakres przedmiotów pedagogicznych i nauki o bezpieczeństwie. Absolwenci nabywają również umiejętności  inicjowania i prowadzenia  własnego  rozwoju zawodowego, mogą podjąć studia doktoranckie.

 

Oferowane specjalności

Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

OPIS: Absolwent po ukończeniu tej specjalności uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy jako nauczyciel w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (nauczanie zintegrowane w kl. I-III). W toku studiów nabywa on wiedzę, która pozwala mu poszerzyć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie edukacji. Treści kształcenia dotyczą problematyki socjologicznej, psychologicznej, filozoficzno-etycznej, biomedycznej a przede wszystkim zagadnień z zakresu szeroko rozumianej metodyki wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

WAŻNE INFORMACJE: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Specjalność: Profilaktyka uzależnień i resocjalizacja

OPIS: po ukończeniu tej specjalności absolwent zyskuje przygotowanie pedagogiczne, do prowadzenia zajęć  o charakterze profilaktycznym z dziećmi i młodzieżą, do pracy  z osobami, które potrzebują emocjonalnego oraz społecznego wsparcia w procesie socjalizacji, a także resocjalizacji w ośrodkach pomocy społecznej, wychowawczych,  profilaktycznych oraz zakładach resocjalizacyjnych i karnych. Specjalność ta daje możliwość pogłębienia wiadomości związanych zagrożeniami uzależnieniem we współczesnym świecie a także wyposaża w konkretne umiejętności radzenia sobie w sytuacji takiego zagrożenia przydatne w pracy z osobami uzależnionymi.

WAŻNE INFORMACJE !!! Dla osób nie posiadających przygotowania pedagogicznego przewidujemy realizację modułu przedmiotów uzupełniających to przygotowanie.

Adresaci: kierunek jest dedykowany w szczególności przedstawicielom służb mundurowych.

 

Specjalność: Diagnoza pedagogiczna z logopedią – 5 semestrów – specjalność nauczycielska

OPIS: Absolwent po ukończeniu tej specjalności uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie oraz  przygotowanie do dokonywania wstępnej  diagnozy problemów edukacyjno-wychowawczych u swoich uczniów spowodowanych deficytami: wzrokowymi, słuchowymi, intelektualnymi, nadpobudliwością psycho-ruchową oraz specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu oraz liczeniu, do prowadzenia  terapii pedagogicznej oraz zajęć logopedycznych z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowaniu wymagań, a także specyficznych trudnościach w uczeniu się w placówkach edukacyjno – wychowawczych.

Absolwent uzyskuje również kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych w ośrodkach opieki medycznej oraz innych poradniach specjalistycznych.

 

Specjalność: Terapia pedagogiczna i edukacja przez sztukę – specjalność nauczycielska

OPIS: Absolwent po ukończeniu tej specjalności uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie oraz  przygotowanie do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze oraz posiadającymi specyficzne zaburzenia w czytaniu, pisaniu i liczeniu. Ponadto uzyskuje dodatkowe przygotowanie do prowadzenia zajęć z elementami: arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii oraz teatroterapii.

 

Specjalność: Historia i wiedza o społeczeństwie – specjalność nauczycielska

OPIS: Absolwent po ukończeniu tej specjalności uzyskuje przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia przedmiotów: historia oraz wiedza o społeczeństwie na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

 

Opłaty

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 445 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 445 zł

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Druki rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę)

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej– kserokopia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę)

  • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę)

  • Dwa zdjęcia – zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (każde podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

  • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach wyższych. Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza

  • Kserokopię dowodu osobistego

  • Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia)

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |