Pedagogika

Kierunek studiów

PEDAGOGIKA

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 2 lata

Opis studiów:

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika zapewniają naszym absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształtowaniu kompetencji zawodowych w wybranej specjalności. Wiedza, jaką w toku studiów zdobywają studenci pedagogiki pozwala im zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst  wychowania, opieki i terapii w pracy profilaktycznej oraz socjalizacji i resocjalizacji jednostek. Treści kształcenia dotyczą problematyki socjologicznej i psychologicznej, filozoficzno-etycznej, biomedycznej a przede wszystkim zagadnień wchodzących w zakres przedmiotów pedagogicznych i nauki o bezpieczeństwie. Absolwenci nabywają również umiejętności  inicjowania i prowadzenia  własnego  rozwoju zawodowego, mogą podjąć studia doktoranckie.

 

Oferowane specjalności

Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

OPIS: Absolwent po ukończeniu tej specjalności uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy jako nauczyciel w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (nauczanie zintegrowane w kl. I-III). W toku studiów nabywa on wiedzę, która pozwala mu poszerzyć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie edukacji. Treści kształcenia dotyczą problematyki socjologicznej, psychologicznej, filozoficzno-etycznej, biomedycznej a przede wszystkim zagadnień z zakresu szeroko rozumianej metodyki wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

WAŻNE INFORMACJE: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Specjalność: Profilaktyka uzależnień i resocjalizacja

OPIS: Po ukończeniu tej specjalności absolwent zyskuje przygotowanie pedagogiczne, do prowadzenia zajęć  o charakterze profilaktycznym z dziećmi i młodzieżą, do pracy  z osobami, które potrzebują emocjonalnego oraz społecznego wsparcia w procesie socjalizacji, a także resocjalizacji w ośrodkach pomocy społecznej, wychowawczych,  profilaktycznych oraz zakładach resocjalizacyjnych i karnych. Specjalność ta daje możliwość pogłębienia wiadomości związanych zagrożeniami uzależnieniem we współczesnym świecie a także wyposaża w konkretne umiejętności radzenia sobie w sytuacji takiego zagrożenia przydatne w pracy z osobami uzależnionymi.

WAŻNE INFORMACJE !!! Dla osób nie posiadających przygotowania pedagogicznego przewidujemy realizację modułu przedmiotów uzupełniających to przygotowanie.

Adresaci: kierunek jest dedykowany w szczególności przedstawicielom służb mundurowych.

 

Specjalność: Nauczyciel logopeda

OPIS: Specjalność ta dodatkowo wyposaża absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie: medycznych podstaw logopedii, psychologiczno - pedagogicznych podstaw logopedii i działań profilaktyczno - wspomagających, zasad diagnostyki logopedycznej, realizacji wczesnej interwencji logopedycznej, planowania, diagnozowania i terapii logopedycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, stosować tyflologopedię i surdologopedię.

 

Specjalność: Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne

OPIS:

 

 

 

Opłaty

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 445 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 445 zł

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Druki rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Kopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał lub odpis dokonany przez uczelnię należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Kopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis dokonany przez uczelnię należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

  • Jedną fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa na nośnik elektroniczny w formie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli. Zdjęcie w formie elektronicznej powinno być identyczne ze zdjęciem w formie papierowej.

  • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

  • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

  • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |