Pedagogika specjalna

Kierunek studiów

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 5 lat

Opis kierunku:

Studia  magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna zapewniają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z osobami z wieloma niepełnosprawnościami a także z zaburzonym procesami rozwoju emocjonalno-społecznego i dostosowania się zasad życia w społeczeństwie.  Zapewniają zdobycie wiedzy ogólnej z filozofii, etyki, socjologii, pedagogiki, biomedycznych zasad funkcjonowania człowieka. Natomiast przedmioty kierunkowe i specjalnościowe wyposażają absolwentów w umiejętności: diagnozowania problemów społeczno-edukacyjnych i rehabilitacyjnych oraz zaplanowania i podjęcia skutecznej pracy w kierunku: opieki, wychowania, edukacji i terapii   z wykorzystaniem osiągnięć współczesnej nauki, postępu technicznego i informacyjnego wobec osób wymagających specjalistycznego wsparcia. Absolwenci nabywają również umiejętności  inicjowania i prowadzenia  własnego  rozwoju zawodowego, mogą podjąć studia doktoranckie.

 

Specjalności

SPECJALNOŚĆ: Oligofrenopedagogika z autyzmem i edukacją przez sztukę/ lub nauką programowania

OPIS: po skończeniu tej specjalności absolwent otrzymuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy jako nauczyciel specjalny (oligofrenopedagog) z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera) w szkołach i przedszkolach masowych, integracyjnych (jako nauczyciel wspomagający) i specjalnych oraz innych ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwent zdobywa także dodatkowe umiejętności do prowadzenia zajęć z elementami: arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii oraz teatroterapii lub do prowadzenia zajęć z elementami nauki programowania dzieci i młodzieży  a także wykorzystania programów multimedialnych w edukacji i terapii.

 

SPECJALNOŚĆ: Oligofrenopedagogika z surdopedagogiką  i edukacją przez sztukę/lub nauką programowania

OPIS: po skończeniu tej specjalności absolwent otrzymuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy jako nauczyciel specjalny (oligofrenopedagog) ) z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami słuchu (surdopedagog) w szkołach i przedszkolach masowych, integracyjnych (jako nauczyciel wspomagający) i specjalnych oraz innych ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Absolwent zdobywa także do prowadzenia zajęć z elementami: arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii oraz teatroterapii lub  do prowadzenia zajęć z elementami nauki programowania dzieci i młodzieży  a także wykorzystania programów multimedialnych w edukacji i terapii.

WAŻNE INFORMACJE:

  • absolwent po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Pedagogika specjalna w wybranej specjalności otrzymuje przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje nauczycielskie

WYMAGANIA:

  • Świadectwo maturalne

  • Zainteresowania kierunkowe

  • Predyspozycje nauczycielskie

 

SPECJALNOŚĆ: Oligofrenopedagogika i tyflopedagogika z edukacją przez sztukę/nauką programowania

OPIS: po skończeniu tej specjalności absolwent otrzymuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy jako nauczyciel specjalny (oligofrenopedagog) z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz (tyflopedagog) z dziećmi i młodzieżą z wadami wzroku w szkołach i przedszkolach masowych, integracyjnych (jako nauczyciel wspomagający) i specjalnych oraz innych ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwent zdobywa także dodatkowe umiejętności do prowadzenia zajęć z elementami: arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii oraz teatroterapii lub do prowadzenia zajęć z elementami nauki programowania dzieci i młodzieży  a także wykorzystania programów multimedialnych w edukacji i terapii.

 

Opłaty

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 445 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 445 zł

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Druki rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę)

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej– kserokopia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę)

  • Dwa zdjęcia – zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (każde podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

  • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach wyższych. Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza

  • Kserokopię dowodu osobistego

  • Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia)

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |