Pedagogika specjalna

Kierunek studiów

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 5 lat

Opis kierunku:

Jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna zapewniają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z osobami z wieloma niepełnosprawnościami a także z zaburzonym procesami rozwoju emocjonalno-społecznego i dostosowania się zasad życia w społeczeństwie. Zapewniają zdobycie wiedzy ogólnej z filozofii, etyki, socjologii, pedagogiki, biomedycznych zasad funkcjonowania człowieka. Natomiast przedmioty kierunkowe i specjalnościowe wyposażają absolwentów w umiejętności: diagnozowania problemów społeczno-edukacyjnych i rehabilitacyjnych oraz zaplanowania i podjęcia skutecznej pracy w kierunku: opieki, wychowania, edukacji i terapii z wykorzystaniem osiągnięć współczesnej nauki, postępu technicznego i informacyjnego wobec osób wymagających specjalistycznego wsparcia. Absolwenci nabywają również umiejętności inicjowania i prowadzenia własnego rozwoju zawodowego, mogą podjąć studia doktoranckie.

Oferowane specjalność:

SPECJALNOŚĆ: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

OPIS: Po skończeniu tej specjalności absolwent otrzymuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy jako nauczyciel specjalny (oligofrenopedagog) z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dziećmi i młodzieżą w szkołach i przedszkolach masowych, integracyjnych (jako nauczyciel wspomagający) i specjalnych oraz innych ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Specjalność przygotowuje studenta do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji warunkujących podejmowanie profesjonalnych działań w obszarze zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych, kompleksowego wspierania osoby niepełnosprawnej oraz organizacji kształcenia specjalnego i rehabilitacji.

Absolwent uzyska wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób z niepełnosprawnością w różnych jej wymiarach. Będzie przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, a także uzyskuje kompetencje w zakresie profilaktyki, diagnozowania, terapii trudności w uczeniu się. 

 

SPECJALNOŚĆ: Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

OPIS: Po skończeniu tej specjalności absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także kompetencje w zakresie profilaktyki, diagnozowania i terapii. Absolwent zostanie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela/pedagoga z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jako nauczyciel wspomagający, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113) w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone – wprowadzono obowiązek dodatkowego zatrudniania:

  • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych
  • specjalistów, lub w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy
  • pomocy nauczyciela

 

Opłaty

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 445 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 445 zł

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Druki rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Kopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

  • Jedną fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa na nośnik elektroniczny w formie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli. Zdjęcie w formie elektronicznej powinno być identyczne ze zdjęciem w formie papierowej.

  • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

  • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

  • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |