www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

Wydzial Ekonomii i Pedagogiki

Kierunek: Pedagogika

specjalnosc: Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

Studia stacjonarne (dzienne)
Studia niestacjonarne (zaoczne)

Miejsce realizacji zajęć: Brzesko

Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Opłaty Wpisowe: 330 zł (opłata jednorazowa)*
Czesne: 350 zł (płatne przez 10 miesięcy w roku)**
Zasady rekrutacji
 1. kandydaci po „nowej” maturze: złożenie kompletnych dokumentów;
 2. kandydaci po „starej” maturze: złożenie kompletnych dokumentów
Wymagane dokumenty
 1. formularze uczelniane (wypełnione)
  na studia stacjonarne zobacz, pobierz,
  na studia niestacjonarne zobacz, pobierz
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę oraz kserokopia tego dokumentu)
 3. orzeczenie lekarskie (aktualne)
 4. cztery (4) fotografie
 5. kserokopia dowodu osobistego
 6. kserokopia książeczki wojskowej
 7. kserokopia dowodu wpłaty tytułem opłaty wpisowej
Przyjmowanie podań Dziekanat Wydziału Ekonomii i Pedagogiki w Brzesku, ul. Królowej Jadwigi 18, tel. 014 621 05 56 wew. 15Rekrutacja na semestr zimowy 2009/2010 prowadzona będzie do 30 września 2009 r.

*opłaty te są jednorazowe
** kwota czesnego jest niższa o 5% przy wpłacie za semestr rok z góry tj. do 10 października (w przypadku studentów zaczynających studia w semestrze zimowym), kwota czesnego jest niższa o 10% przy wpłacie za rok z góry tj. do 10 października.

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni:
Krakowski Bank Spółdzielczy O/Brzesko Nr rachunku bankowego: 53 8591 0007 0100 0007 3251 0001

Strefa studenta