www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Pedagogika specjalna przedszkolna i szkolna (oligofrenopedagogika z terapią przez sztukę)

Wydział Nauk Stosowanych

Kierunek: Pedagogika Specjalna

specjalność: Pedagogika specjalna przedszkolna i szkolna (oligofrenopedagogika z terapią przez sztukę)

Miejsce realizacji zajęć: Tarnów

Sylwetka absolwenta

 Absolwent kierunku Pedagogika Specjalna otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w specjalności: oligofrenopedagogika z terapią przez sztukę. Dysponował będzie wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwoju człowieka, nabędzie umiejetności w posługiwaniu się interdyscyplinarną wiedzą na temat odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rahabilitacyjnych i resocjalizacyjnych osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie. Student wybierajacy specjalność oligofrenopedagogika z terapią przez sztukę nabywa kompetencje praktyczne pozwalające na rozpoznanie i samodzielne rozwiązywanie problemów edukacyjnych i rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w zakresie pracy terapeutycznej i dydaktyczno-wychowawczej w placówkach wychowujących i kształcących dzieci niepełnosprawne intelektualnie oraz może również wykonywać pracę terapeutyczną, wychowawczą wśród osób dorosłych niesprawnych intelektualnie oraz wszędzie tam, gdzie jego wiedza i umiejętności stanowić będą wsparcie dla osób niepełnosprawnych i pomogą im w przystosowaniu społecznym, a pracodawcy pomogą w realizacji celów i zadań kierowanej przez niego instytucji.

Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Studia stacjonarne (dzienne)
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Opłaty Wpisowe: 330 zł (opłata jednorazowa)*
Czesne: 350 zł (płatne przez 10 miesięcy w roku)**
Studia niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Opłaty Wpisowe: 330 zł (opłata jednorazowa)*
Czesne: 350 zł (płatne przez 10 miesięcy w roku)**
Przedmioty podstawowe

Filozofia, Socjologia, Socjologia wychowania, Teoria wychowania, Historia wychowania, Biomedyczne podstawy rozwoju, Psychologia ogólna, Psychologia kliniczna, Psychologia rozwojowa, Pedagogika ogólna, Dydaktyka ogólna, Emisja głosu, Metody badań pedagogicznych, Podstawy samokształcenia.

Przedmioty kierunkowe

Anatomia i fizjologia układu nerwowego człowieka, Psychopatologia, Pedagogika specjalna , Rehabilitacja i resocjalizacja, Edukacja integracyjna, Wczesne wspomaganie rozwoju, Praca z rodziną osoby niepełnosprawnej, Diagnostyka w pedagogice specjalnej, Dydaktyka specjalna, Andragogika specjalna, Metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej, Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w ośrodkach specjalnych, Metody pracy logopedycznej, Pedagogika zabawy, Techniki psychoedukacyjne, Muzykoterapia, Arteterapia, Biblioterapia, Trening i komunikacja interpersonalna

Metodyka wychowania i nauczania przedszkolnego, Kształcenie zintegrowane.

Przedmioty specjalnościowe

Oligofrenopedagogika, Psychologia niepełnosprawnych intelektualnie, Metody kształcenia zintegrowanego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, Metodyka wychowania i nauczania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, Rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Historia sztuki, Terapia przez sztukę, Warsztaty twórcze.

Przedmioty poszerzające wiedzę ogólna

Technologia informacyjna, Podstawy prawa, Ochrona własności intelektualnej, Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przedmioty dopełniające

Wychowanie fizyczne, Język obcy, Seminarium dyplomowe.

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa realizowana w wymiarze 8 tygodni.

*opłaty te są jednorazowe
** kwota czesnego jest niższa o 5% przy wpłacie za semestr rok z góry tj. do 10 października (w przypadku studentów zaczynających studia w semestrze zimowym), kwota czesnego jest niższa o 10% przy wpłacie za rok z góry tj. do 10 października.

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni:
Krakowski Bank Spółdzielczy O/Brzesko Nr rachunku bankowego: 53 8591 0007 0100 0007 3251 0001

Strefa studenta