www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Wydział Ekonomii i Pedagogiki

Kierunek: Pedagogika

specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Pedagogika otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza . W trakcie studiów na kierunku pedagogika student przygotowuje się do zawodu pedagoga – specjalisty w tych obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc. Studia te są podstawą do rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojerzenia na rolę nauczyciela-wychowawcy. Ukończenie studiów w zakresie pedagogiki daje przyszłym absolwentom możliwość zatrudnienia w instytucjach środowiska lokalnego, prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny (przedszkola, szkoły, instytucje organizujące czas wolny dzieciom i młodzieży, placówki interwencyjne, opiekuńcze).

Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia stacjonarne (dzienne)

Czas trwania

3 lata (6 semestrów)

Opłaty

Wpisowe: 350 zł (opłata jednorazowa)*
Czesne: 330 zł (płatne przez 10 miesięcy w roku)**

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

3 lata (6 semestrów)

Opłaty

Wpisowe: 350 zł (opłata jednorazowa)*
Czesne: 330 zł (płatne przez 10 miesięcy w roku)**

Przedmioty podstawowe

Filozofia, Psychologia, Socjologia, Pojęcia i systemy pedagogiczne.

Przedmioty kierunkowe

Historia myśli pedagogicznej,Teoretyczne podstawy wychowania, Teoretyczne podstawy kształcenia, Pedagogika społeczna, Komunikacja interpersonalna, Poroblematyka chorób cywilizacyjnych, Biomedyczne podstawy rozwoju, Techniki psychoedukacyjne, Metody badań pedagogicznych, Emisja i higiena głosu, Psychologia wychowawcza i społeczna, Diagnostyka pedagogiczna, Terapia pedagogiczna, Psychologia kliniczna, Interwencja kryzysowa, Etyka zawodowa, Wykład monograficzny, Profilaktyka środowiskowa.

Metodyka wychowania i nauczania przedszkolnego, Kształcenie zintegrowane.

Przedmioty specjalnościowe

Metodyka pracy społeczno-opiekuńczej, Animacja kultury, Praca pedagoga w środowisku lokalnym, Wspomaganie dzieci i młodzieży, Organizacja czasu wolnego, Elementy pedagogiki specjalnej, Instytucje środowiska lolalnego, Media w edukacji, Polityka społeczna, Opieka i wsparcie dorosłych, Ewaluacja działań pedagogicznych.

Przedmioty poszerzające wiedzę ogólna

Prawo cywilne i autorskie, Teachnologia informacyjna, Przedmioty do wyboru: propedeutyka pracy socjalnej, Psychopatologia, Kuratela sądowa, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika opiekuńcza.

Przedmioty dopełniające

Wychowanie fizyczne, Język obcy, Konwersatorium pedagogiczne, Seminarium dyplomowe.

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa realizowana w wymiarze 8 tygodni

Formularze uczelniane

na studia stacjonarne zobacz, pobierz,
na studia niestacjonarne zobacz, pobierz

*opłaty te są jednorazowe
** kwota czesnego jest niższa o 5% przy wpłacie za semestr rok z góry tj. do 10 października (w przypadku studentów zaczynających studia w semestrze zimowym), kwota czesnego jest niższa o 10% przy wpłacie za rok z góry tj. do 10 października.

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni:
Krakowski Bank Spółdzielczy O/Brzesko Nr rachunku bankowego: 53 8591 0007 0100 0007 3251 0001

Strefa studenta