Ważne informacje

Pedagog specjalny potrzebny od zaraz!

11-08-2020

Realizacja edukacji włączającej stanowi priorytet MEN.  W celu wspierania realizacji kształcenia specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, na wszystkich etapach edukacyjnych uczniów: z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, posiadającego dodatkowo niepełnosprawność ruchową, niepełnosprawność intelektualną) wprowadzono obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania procesu kształcenia uczniów. Przypominamy, że w 2019r. weszły w życie nowe standardy kształcenia pedagogów specjalnych, na podstawie których kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego jest prowadzone na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika specjalna. Kształcenie, pod określonymi warunkami może być prowadzone również na studiach podyplomowych ( załącznik nr 3 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Tarnowskiej Szkoły Wyższej w zakresie kształcenia pedagogów specjalnych. 

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |