www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Warsztaty – Konstruowanie indywidualnych programów pracy z uczniem

Miejsce realizacji zajęć: Tarnów, Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27

Opis: Tarnowska Szkoła Wyższa w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) oraz rozporządzeniem w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej z 17 .11. 2010 r. i Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r. Nr 228, Poz.1487), organizuje warsztaty w celu wsparcia nauczycieli, pomocy w planowaniu i prowadzeniu pracy w tym zakresie. Słuchacze uzyskają przygotowanie do planowania i prowadzenia terapii pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz z trudnościami w uczeniu się.Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

Adresaci warsztatów: Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli pracujących w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych

Wymagane dokumenty: 

  1. karta zgłoszeniowa
  2. zaświadczenie pracodawcy poświadczające zajmowane stanowisko.
  3. kserokopia dowodu osobistego
  4. kserokopia dowodu wpłaty 300 zł (tytułem uczestnictwa)

Czas trwania: 60 godzin

Koszt kursu: 850zł

Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 

Ważne: Warsztaty zostaną uruchomione pod warunkiem utworzenia grupy min. 40 osobowej.

Wróć do Kursów i Szkoleń dostępnych na naszej uczelni…

Strefa studenta