www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Szkolenie dla opiekunów dziennych

Miejsce realizacji zajęć: Tarnów, Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27

Opis: 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna dziennego w żłobku lub klubie dziecięcym Tarnowska Szkoła Wyższa w myśl Ustawy z dnia 4.02.2011r. o opiece nad dzieckiem do lat 3 oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, (…) (Dz. U. z dnia 31 marca 2011 r.) organizuje 80-godzinne szkolenie uzupełniające wiedzę i umiejętności uprawniające do opieki nad dziećmi do lat 3.

Uczestnikami mogą być osoby które posiadają: Kwalifikacje położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Cele ogólne: Uzupełnienie wiedzy i praktycznych umiejętności oraz uprawnień w zakresie wykonywania zadań w zawodzie opiekuna żłobka, opiekuna dziennego.

Szczegółowe cele:

  • Usystematyzowanie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania oraz podstawowych procesach zachodzących w organizmie
  • Poznanie metod monitorowania i dokumentowania rozwoju dziecka do lat 3
  • Poznanie metod i formy pracy z dzieckiem, dostrzeganie roli zabawy dla rozwoju dziecka do lat 3.
  • Poznanie form pielęgnacyjnych związanych z potrzebami biologicznymi dziecka oraz zrozumienia roli promocji zdrowia i profilaktyki w zachowaniu zdrowia dzieci do lat 3.
  • Przybliżenie sposobów budowania relacji z dzieckiem i jego rodzicami.
  • Wzmacnianie cechy i postaw istotnych w pełnieniu roli opiekuna żłobka, dziennego opiekuna

Kadrę stanowią: Psycholodzy, pedagodzy, pracownicy żłobka, nauczyciele akademiccy, pracownicy służby zdrowia : lekarz, pielęgniarka

Realizacja programu: Prowadzona będzie w formie wykładów oraz ćwiczeń i warsztatów do odpowiednich zajęć teoretycznych. Formy pracy: indywidualna, zespołowa. Stosowane metody podające i aktywizujące. Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: wydane na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego wraz z programem szkolenia i podaniem ilości godzin.

Koszt kursu: 700 zł dla studentów TSzW – 550 zł

Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55

Wróć do Kursów i Szkoleń dostępnych na naszej uczelni…

Strefa studenta