www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

ADRESACI KURSU:

Kurs kierowany jest do wszystkich osób przygotowujących się do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, ale także osób będących członkami organów spółek prawa handlowego, pragnących zaktualizować praktyczną wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka zarządu spółki.

CEL KURSU:

Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Zakres merytoryczny zajęć obejmuje minimum programowe określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych i uzupełniony jest dodatkowymi zagadnieniami pozwalającymi na skuteczne przygotowania do egzaminu.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Elementy prawa cywilnego.
 2. Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie
 3. Kompetencje organów spółek prawa handlowego.
 4. Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów.
 5. Zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu.
 6. Ład korporacyjny w spółkach skarbu państwa.
 7. Prawo upadłościowe, układowe i in. postępowanie naprawcze.
 8. Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie.
 9. Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa.
 10. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu.
 11. Rynek kapitałowy w Polsce.
 12. Biznes plan – zakres i cel
 13. Rola państwa w gospodarce.
 14. Zasady działalności przedsiębiorstw.
 15. Zarządzanie przedsiębiorstwem.
 16. Marketing w przedsiębiorstwie.
 17. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.
 18. Restrukturyzacja przedsiębiorstw.
 19. Komercjalizacja i prywatyzacja.
 20. Rola organów spółki i związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy.

 

Program kursu obejmuje 100 godzin dydaktycznych zajęć, w czasie których uczestnicy zapoznani zostaną także z zasadami przeprowadzania egzaminu państwowego i skutecznymi metodami przygotowania się do niego. Zestaw materiałów szkoleniowych zawiera wszystkie akty prawne, materiały autorskie opracowane przez prowadzących zajęcia oraz pomoce zapewnione przez organizatora, uwzględniające m.in. najnowszą aktualizację bazy przykładowych pytań egzaminacyjnych.

 

Egzamin państwowy przeprowadzany jest w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie. Koszt egzaminu państwowego – 850 zł (nie jest wliczony w cenę kursu). Oferujemy Państwu pomoc w dopełnieniu formalności związanych ze zgłoszeniem na egzamin. Obejmuje on część pisemną i ustną. Pozytywny wynik testu uprawnia do przystąpienia do części ustnej egzaminu przed komisja. Test to 150 pytań wielokrotnego wyboru (4 warianty odpowiedzi), szczegółowo sprawdzających wiedzę z całego materiału jętego w minimum programowym.

Strefa studenta