www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z programowaniem – KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE

Adresaci:

Studia kierowane są do :

absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy zamierzają zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola i klas i-III szkoły podstawowej.

Cel studiów:

Celem studiów jest :

przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Słuchacze tych studiów podyplomowych po ich ukończeniu mogą znaleźć pracę we wszystkich placówkach oświatowych i opiekuńczych, które zajmują się dziećmi w wielu od lat 3 do 9 lat, a także wykorzystać nabyte kompetencje w codziennym życiu rodzinnym stymulując rozwój swojego dziecka.

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne za semestr: 1850 zł 

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
  • oryginał lub notarialny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej (oryginał do wglądu)

Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni- Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Strefa studenta