www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Bibliotekoznawstwo – KWALIFIKACYJNE

Adresaci studiów:
Studia kierowane są do osób, które ukończyły min. studia wyższe. Dedykowane są zarówno nauczycielom szkół jak i osobom bez uprawnień pedagogicznych pragnących nabyć kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu. Studia podyplomowe nadają uprawnienia do zajmowania stanowiska – bibliotekarza. 

Cel studiów:

Celem studiów jest:

Wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa. Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania różnych bibliotek, sprawnego wyszukiwania, selekcji i jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponad to poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne za semestr: 1480 zł

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
  • oryginał lub notarialny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej (oryginał do wglądu)

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Strefa studenta