www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Bibliotekoznawstwo – KWALIFIKACYJNE

Adresaci studiów:

 • Osoby, które ukończyły studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym chcące pracować w bibliotekach szkolnych lub pedagogicznych, a także do osób bez uprawnień pedagogicznych pragnących nabyć kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne;
 • Nauczyciele szkół chcący nabyć uprawnień do zawodu – nauczyciel bibliotekarz;
 • Osoby zajmujące stanowiska we wszystkich typach bibliotek i innych instytucjach związanych z książką.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

 • przekazanie wiedzy dotyczącej właściwej organizacji i funkcjonowania różnych bibliotek, sprawnego wyszukiwania, selekcji i jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponad to poznanie metod pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji;
 • dostarczenie kompleksowej wiedzy, umiejętności, a także kompetencji społecznych w zakresie wszystkich złożonych obszarów pracy bibliotekarskiej. Od ewidencji i katalogowania do metodyki pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym (w tym niepełnosprawnym);
 • ukierunkowanie na szeroko pojęty warsztat informacyjny, oświatowy oraz naukowy.

 

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne za semestr: 1480 zł

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • kserokopie dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)
 • kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej – 200 (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

 

Wróć do listy studiów podyplomowych dostępnych w naszej Uczelni.

Strefa studenta